Func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 28-9-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Jij om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn voor de re­gio Mid­den-West per di­rect op zoek naar een:

Func­ti­o­neel Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

36 uur per week (lo­ca­tie Am­ster­dam)

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der ben je on­der­deel van het team ICT dat valt on­der het be­drijfs­bu­reau. Je ont­vangt ge­brui­kers­vra­gen van de eer­ste­lijns help­desk om ver­vol­gens de twee­de­lijns sup­port te ver­zor­gen. Ook in­ven­ta­ri­seer je ge­brui­kers­wen­sen en be­kijk je sa­men met het team hoe de­ze te re­a­li­se­ren zijn. Daar­naast draag je zorg voor de af­stem­ming en kop­pe­ling van de ap­pli­ca­ties met ove­ri­ge be­drijfs­sys­te­men. Je on­der­houdt con­tac­ten met de le­ve­ran­ciers van de ap­pli­ca­ties be­tref­fen­de het func­ti­o­neel ge­bruik, nieu­we ont­wik­ke­lin­gen en kop­pe­lin­gen met an­de­re pak­ket­ten. Ver­der draag je op­los­sin­gen aan voor knel­pun­ten en te­kort­ko­min­gen ten aan­zien van de func­ti­o­na­li­teit en per­for­man­ce van ap­pli­ca­ties. Met de ove­ri­ge ap­pli­ca­tie­be­heer­ders zorg je voor af­doen­de be­vei­li­gings- en au­to­ri­sa­tie­maat­re­ge­len. Je ont­wik­kelt ge­brui­kers­in­struc­ties en ver­zorgt voor­lich­ting/trai­ning en ont­wik­kelt zo­no­dig in­struc­tie­ma­te­ri­aal. Het ICT team be­staat uit een drie­tal func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­ders, een me­de­wer­ker werk­plek­be­heer en een help­deskme­de­wer­ker. In de­ze func­tie leg je ver­ant­woor­ding af aan de ma­na­ger Be­drijfs­bu­reau.

Je ver­te­gen­woor­digt re­gio Mid­den-West en het team ICT als re­gi­o­naal be­heer­der van de ap­pli­ca­ties in de lan­de­lij­ke be­sluit­vor­ming met be­trek­king tot ICT. Ook ben je plaats­ver­van­gend re­gi­o­naal se­cu­ri­ty of­fi­cer. Je bent in de­ze rol be­trok­ken bij de co­ör­di­na­tie van al­le ac­ti­vi­tei­ten rond­om het (con­ti­nue) 'pro­ces' van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging (IB) bin­nen de re­gio Mid­den-West. Je im­ple­men­teert en on­der­houdt sa­men met de re­gi­o­na­le se­cu­ri­ty of­fi­cer (RSO) het In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Ma­na­ge­ment Sy­s­tem. Je on­der­steunt en ad­vi­seert het ma­na­ge­ment en de me­de­wer­kers bij in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­in­ci­den­ten.

Wij vra­gen

 • HBO werk- en denk­ni­veau aan­ge­vuld met ge­de­gen ken­nis van func­ti­o­neel be­heer;
 • Af­fi­ni­teit met be­drijfs­pro­ces­sen (zo­als: HR, Fi­nan­ce, Plan­ning);
 • Er­va­ring met AFAS Pro­fit en AFAS In­Si­te of ge­lijk­waar­di­ge ap­pli­ca­ties;
 • Bij voor­keur er­va­ring met het func­ti­o­neel be­heer van OR­TEC en MS365;
 • Er­va­ring met ser­vi­cema­na­ge­ment too­ling zo­als Top­Desk;
 • Uit­ste­kend in staat zijn om te zor­gen voor een con­struc­tie­ve sa­men­wer­king tus­sen de SAAS le­ve­ran­ciers en Be­vol­kings­on­der­zoek;
 • Een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal en vol­doen­de be­heer­sing van de En­gel­se taal;
 • Goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den zo­als; ge­duld, tact, luis­te­ren en in­le­vings­ver­mo­gen;
 • Een pro-ac­tie­ve­hou­ding en denkt mee in ter­men van ver­be­te­rin­gen/op­los­sin­gen;
 • Een dienst­ver­le­nen­de hou­ding en bent stress­be­sten­dig.

Wij bie­den

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 50 (maxi­maal € 3.774,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring;
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor in Am­ster­dam én van­uit huis te wer­ken.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?

Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent cv, ont­van­gen wij graag vóór
29 sep­tem­ber 2021. De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken zul­len on­li­ne plaats­vin­den.

Bij de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen. Vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

De­ze va­ca­tu­re zal te­ge­lij­ker­tijd zo­wel in­tern als ex­tern wor­den ge­plaatst. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten. Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.