Vacatures Bevolkingsonderzoek Midden-West

Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West

Bij Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West wer­ken ruim 200 me­de­wer­kers. Het ma­na­ge­ment, de ad­mi­ni­stra­tie en de on­der­steu­nen­de dien­sten wer­ken van­uit het kan­toor in Am­ster­dam. On­ge­veer twee der­de van on­ze me­de­wer­kers werkt als MB­B'er in de scree­ning (scree­ningsla­bo­rant) in een van on­ze on­der­zoeks­cen­tra voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Wij be­schik­ken over veer­tien mo­bie­le on­der­zoeks­cen­tra en twee vas­te on­der­zoeks­cen­tra in Utrecht en Am­ster­dam. Utrecht is te­vens een op­lei­dingslo­ca­tie.

On­ze or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich door kor­te lij­nen en een in­for­me­le sfeer. On­ze me­de­wer­kers dra­gen met en­thou­si­as­me, be­trok­ken­heid en des­kun­dig­heid bij aan on­ze doel­stel­lin­gen.

Heb jij in­te­res­se in de in­ser­vi­ce op­lei­ding mam­mo­la­bo­rant?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Me­de­wer­ker aan het woord

'Ik vind mijn werk enorm leuk; sa­men met an­de­re ge­mo­ti­veer­de men­sen werk je toe naar een mooi en waar­de­vol eind­pro­duct: een be­vol­kings­on­der­zoek dat veel men­sen­le­vens kan be­spa­ren.'