Si­mo­ne (56 jaar) is in 2018 als MB­B'er in de scree­ning gaan wer­ken bij het be­vol­kings­on­der­zoek, na een loop­baan als ma­na­ger in di­ver­se thuis­zor­gor­ga­ni­sa­ties.

"Ik werk­te al 15 jaar in lei­ding­ge­ven­de func­ties in de thuis­zorg, waar de ene na de an­de­re re­or­ga­ni­sa­tie gaan­de was. Of­fi­ci­eel was ik op woens­dag vrij, maar ik wist niet be­ter of ik werk­te ge­woon el­ke dag, ook 's avonds en in het week­end. Ik denk dat ik zo'n 70 uur per week aan het werk was. Ik heb ook een man en twee kin­de­ren, en een paar jaar ge­le­den is daar de man­tel­zorg voor mijn moe­der en mijn broer bij­ge­ko­men. Toen be­gon het wel echt te knel­len."

"Maar ook al riep mijn man al ja­ren dat ik weg moest bij die werk­ge­ver, het heeft zo ver moe­ten ko­men dat ik pas na te­rug­komst van een va­kan­tie dacht: ik stop er­mee. Ik was to­taal niet uit­ge­rust. Ik zat in een ver­ga­de­ring en kon al­leen maar den­ken: wat doe ik hier? En dat was het kan­tel­punt."

"Ik ben van ori­gi­ne rönt­gen­la­bo­rant en na enig zoe­ken kwam ik uit op de func­tie van MB­B'er in de scree­ning bij Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West. Het is voor mij echt de per­fec­te baan. Ge­woon van half 9 tot 5, dan trek je de deur ach­ter je dicht en is het klaar. Wat een ver­schil! Ik kan er ge­woon weer zijn voor mijn man, heb weer een nor­maal so­ci­aal le­ven en kan ook de man­tel­zorg voor mijn moe­der en broer weer de aan­dacht ge­ven die ik graag wil."

"Aan mijn lijf merk ik ook dat de­ze over­stap goed is ge­weest voor me. Het had niet veel lan­ger moe­ten du­ren - ik ben de burn-out echt net voor ge­weest. Ook in het werk zelf heb ik meer rust: we wer­ken in een klein en hecht team waar­bij we echt sa­men 'de bus run­nen', zo­als dat heet. Die vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt mij erg goed. En de col­le­gi­a­li­teit is su­per, we zijn er voor el­kaar en van­gen el­kaar ook op als dat no­dig is."

"Al met al zie ik de over­stap naar het be­vol­kings­on­der­zoek niet als een stap­je te­rug in mijn loop­baan, maar eer­der als een stap op­zij naar een an­de­re we­reld. Mooi en boei­end werk dat er­toe doet en het ver­schil kan ma­ken in het le­ven van men­sen. Maar wel met res­pect en waar­de­ring voor het feit dat ik ook nog een le­ven naast mijn werk heb."