Mi­chel­le woont in Val­ken­burg sa­men met haar man en hun drie kin­de­ren (3, 2 en 1). In 2013 is ze ge­start bij be­vol­kings­on­der­zoek.

"Ik heb de op­lei­ding MBRT ge­daan, de du­a­le va­ri­ant. Daar­door heb ik tij­dens mijn op­lei­ding al werk­er­va­ring op­ge­daan in het zie­ken­huis. Om­dat ik daar niet kon blij­ven, moest ik op zoek naar iets an­ders. Ik heb zo­wel in an­de­re zie­ken­hui­zen als bij het be­vol­kings­on­der­zoek ge­sol­li­ci­teerd. Hier ben ik ge­lijk aan­ge­no­men."

"Toen ik bij het be­vol­kings­on­der­zoek be­gon met wer­ken, had ik nog geen kin­de­ren. Nu ben ik ont­zet­tend blij dat ik in de borst­kan­ker­scree­ning werk. Ik had het niet zien zit­ten om met drie klei­ne kin­de­ren in het zie­ken­huis te wer­ken. Bij mij thuis is het al­tijd 'spits­uur'. Ik moet al­le zei­len bij­zet­ten om de zorg en op­vang van on­ze kin­de­ren goed te re­ge­len. 'Op de bus' kan ik heel flexi­bel zijn in mijn werk­da­gen. Heel han­dig, want ik kan van werk­dag rui­len of een vrije dag op­ne­men als mijn ou­ders of schoon­ou­ders om wat voor re­den dan ook niet kun­nen op­pas­sen. In het zie­ken­huis is dit veel las­ti­ger te re­ge­len, om­dat je af­han­ke­lijk bent van al­ler­lei spe­ci­a­lis­men. Er moet al­tijd van ie­de­re spe­ci­a­lis­me een be­paald aan­tal per­so­nen aan­we­zig zijn, ter­wijl op de bus ie­de­re MB­B'er ge­lijk is. En als er dan maar één MB­B'er op de bus zou ach­ter­blij­ven, wordt er ge­scho­ven tus­sen de an­de­re bus­sen. In het zie­ken­huis heb je bo­ven­dien avond- en week­end­dien­sten en dat is to­taal niet prak­tisch met die klein­tjes. Als ik 's mor­gens de deur dicht­trek, weet ik al­tijd waar ik aan toe ben: We star­ten om half ne­gen en om vijf uur ga ik weer naar huis. Heer­lijk over­zich­te­lijk!

Mi­chel­le raadt het el­ke rönt­gen­la­bo­rant met een druk ge­zins­le­ven aan. "Je weet waar je aan toe bent én je bent heel flexi­bel in je werk­da­gen. Het wer­ken op de bus is bo­ven­dien leuk en ge­zel­lig. Ik ga ie­de­re dag met ple­zier naar mijn werk; saai is het nooit! Je werkt in een klein team van ge­mid­deld zes MB­B'ers, dus je leert je di­rec­te col­le­ga's goed ken­nen. Je runt als team je ei­gen to­ko en dat geeft veel vol­doe­ning."