Coo­kies op de web­si­te wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl

Als je de web­si­te wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl be­zoekt, plaat­sen we coo­kies op je com­pu­ter, ta­blet of mo­bie­le te­le­foon. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat door een brow­ser op je com­pu­ter wordt ge­plaatst.

Som­mi­ge coo­kies zijn no­dig om een web­si­te goed te la­ten func­ti­o­ne­ren, in te kun­nen log­gen of om on­ze for­mu­lie­ren goed te la­ten wer­ken. Ook kun­nen we dank­zij coo­kies ach­ter­ha­len hoe­veel men­sen de si­te be­zoe­ken en hoe ze er te­recht ko­men. Met an­de­re coo­kies kun­nen we de si­te ana­ly­se­ren en ver­be­te­ren.

Zijn coo­kies vei­lig?

Een coo­kie kan geen kwaad en heeft niets te ma­ken met com­pu­ter­vi­rus­sen of an­de­re kwa­lij­ke za­ken. Coo­kies kos­ten je com­pu­ter geen ex­tra ge­heu­gen en ma­ken je com­pu­ter ook niet tra­ger.

Hoe lang wor­den coo­kies be­waard?

Hoe lang een coo­kie op je com­pu­ter blijft staan, hangt af van het soort coo­kie. Een tij­de­lij­ke coo­kie wordt au­to­ma­tisch ver­wij­derd als je je brow­ser af­sluit. Wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl ge­bruikt tij­de­lij­ke coo­kies en coo­kies die lan­ger op je com­pu­ter blij­ven staan.

Kan wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl op ba­sis van coo­kies we­ten wie ik ben?

Nee, de coo­kies die we ge­brui­ken be­wa­ren niet je naam, adres, leef­tijd en an­de­re per­soon­lij­ke ge­ge­vens.

Func­ti­o­ne­le coo­kies

Coo­kies die er voor zor­gen dat de­ze web­si­te naar be­ho­ren func­ti­o­neert.

De web­si­te wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl ge­bruikt der­ge­lij­ke coo­kies voor:

 • het ont­hou­den van in­for­ma­tie die je in­vult op de ver­schil­len­de pa­gi­na's, zo­dat je niet steeds al je ge­ge­vens op­nieuw hoeft in te vul­len
 • het door­ge­ven van in­for­ma­tie van de ene pa­gi­na aan de vol­gen­de pa­gi­na
 • het op­slaan van voor­keu­ren, zo­als de taal, lo­ca­tie, het ge­wens­te aan­tal te to­nen zoek­re­sul­ta­ten, etc.
 • het op­slaan van in­stel­lin­gen voor een op­ti­ma­le vi­deo­weer­ga­ve, zo­als de ge­wens­te buf­fer­groot­te en de re­so­lu­tie­ge­ge­vens van je scherm
 • het uit­le­zen van je brow­serin­stel­lin­gen om on­ze web­si­te op­ti­maal op je beeld­scherm te kun­nen weer­ge­ven
 • het op­spo­ren van mis­bruik van on­ze web­si­te en dien­sten, door bij­voor­beeld een aan­tal op­een­vol­gen­de mis­luk­te in­log­po­gin­gen te re­gi­stre­ren
 • het ge­lijk­ma­tig be­las­ten van de web­si­te, waar­door de si­te be­reik­baar blijft
 • het aan­bie­den van de mo­ge­lijk­heid om in­log­ge­ge­vens op te slaan, zo­dat je die niet el­ke keer op­nieuw hoeft in te voe­ren
 • het mo­ge­lijk ma­ken om te re­a­ge­ren op on­ze web­si­tes

Ana­ly­ti­sche coo­kies

Coo­kies waar­mee het ge­bruik van de web­si­te kan wor­den ge­me­ten.

Om te be­pa­len wel­ke on­der­de­len van de web­si­te het meest in­te­res­sant zijn voor on­ze be­zoe­kers, meet de web­si­te wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl met be­hulp van de soft­wa­re van VONQ con­ti­nu hoe­veel be­zoe­kers op haar web­si­te ko­men en wel­ke on­der­de­len van de web­si­te het meest be­ke­ken wor­den. Hier­voor ge­bruikt zij coo­kies.

Van de in­for­ma­tie die wij op de­ze wij­ze ver­za­me­len wor­den sta­tis­tie­ken ge­maakt. De­ze sta­tis­tie­ken ge­ven ons in­zicht in hoe vaak on­ze web­pa­gi­na's be­zocht wor­den, waar be­zoe­kers de mees­te tijd door­bren­gen, en­zo­voort. Hier­door zijn wij in staat struc­tuur, na­vi­ga­tie en in­houd van de web­si­te zo ge­bruiks­vrien­de­lijk mo­ge­lijk te ma­ken. Der­ge­lij­ke sta­tis­tie­ken en ove­ri­ge rap­por­ta­ges kun­nen wij niet her­lei­den tot in­di­vi­du­e­le per­so­nen.

Wij ge­brui­ken coo­kies voor:

 • het bij­hou­den van het aan­tal be­zoe­kers op on­ze web­pa­gi­na's
 • het bij­hou­den van de tijds­duur die el­ke be­zoe­ker door­brengt op on­ze web­pa­gi­na's
 • het be­kij­ken van de volg­or­de waar­in een be­zoe­ker de ver­schil­len­de pa­gi­na's van on­ze web­si­te be­zoekt
 • het be­oor­de­len wel­ke de­len van on­ze si­te aan­pas­sing be­hoe­ven
 • het op­ti­ma­li­se­ren van de web­si­te

Coo­kie-in­stel­lin­gen aan­pas­sen en meer in­for­ma­tie

De coo­kie-in­stel­lin­gen voor de­ze web­si­te zijn te al­len tij­de naar je per­soon­lij­ke voor­keur te wij­zi­gen. De­ze in­stel­lin­gen kan je vin­den via in­stel­lin­gen bin­nen de brow­ser.