Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

18 Vacatures gevonden

{literal}{/literal}410832

Onze locaties

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker wor­den uit­ge­voerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Bekijk vacatures

Medewerker aan het woord

'Ik zorg er­voor dat huis­art­sen en hun as­sis­ten­ten steeds op de hoog­te zijn van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen rond­om de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Wij bie­den re­gel­ma­tig bij­scho­lin­gen aan, waar­door zij hun pa­ti­ën­ten be­ter kun­nen ad­vi­se­ren en be­ge­lei­den. Met el­kaar wer­ken aan de kwa­li­teit bin­nen de ke­ten zorg blijft een uit­da­ging.'

Op werkenbijbevolkingsonderzoek.nl wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies je op onze website wilt gebruiken. Lees hier meer over onze cookies.