Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Tech­ni­sche Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

  • Aantal uren: 32-36 uur
  • Sluitingsdatum: 1-2-2021
  • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; Re­sul­taat­ge­richt, om­ge­vings­be­wust, taak­vol­was­sen en we wer­ken sa­men.

Wij zijn op zoek naar een:

Tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der (32-36 uur per week)

Ter on­der­steu­ning van het team zijn we op zoek naar een tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der, die een op maat ge­maak­te scree­nings ap­pli­ca­tie gaat be­he­ren.

Word jij en­thou­si­ast van de vol­gen­de ta­ken:

  • Het re­gis­se­ren, be­ge­lei­den en be­pa­len, in sa­men­spraak met je col­le­ga's, le­ve­ran­ciers en ke­ten­part­ners, van het ont­werp van de IT-in­fra­struc­tuur;
  • Het deel­ne­men aan pro­ject­ma­ti­ge en pro­ces­ma­ti­ge ac­ti­vi­tei­ten;
  • Het le­ve­ren van een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de se­cu­ri­ty vraag­stuk­ken;
  • Het toe­zien op de cor­rec­te wer­king van het net­werk, ap­pli­ca­tie­ser­vers, kop­pe­lin­gen en sys­te­men voor de ge­ge­vens­op­slag;
  • Het co­ör­di­ne­ren van de ex­ter­ne le­ve­ran­ciers en ke­ten­part­ners m.b.t. de tech­ni­sche con­fi­gu­ra­tie van ap­pli­ca­ties en kop­pe­lin­gen;
  • Het me­de im­ple­men­te­ren van kop­pe­lin­gen bij nieu­we ke­ten­part­ners en/ of het up­gra­de van de be­staan­de kop­pe­lin­gen van nieu­we da­ta­sets, se­cu­ri­ty ei­sen.

Kort­om loop jij er warm voor om sa­men met je col­le­ga's op zoek te gaan naar de best mo­ge­lij­ke aan­pak zo­dat we de on­der­zoe­ken naar Kan­ker nog be­ter on­der con­tro­le krij­gen? Dan zoe­ken wij jou!

Sa­men met je di­rec­te col­le­ga's en on­der lei­ding van de team­ma­na­ger ICT, be­heer en ont­wik­ke­ling, zoek je naar de best mo­ge­lij­ke aan­pak. En dat al­les bin­nen een con­text waar de maat­schap­pe­lij­ke re­le­van­tie on­los­ma­ke­lijk mee ver­bon­den is.

Wij vra­gen:

Je hebt mi­ni­maal een Hbo-di­plo­ma. Je hebt een aan­tal ja­ren er­va­ring als tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der bin­nen de zorg. Je hebt ken­nis en er­va­ring met HL7, DI­COM, XDS en IDS7. Me­tho­die­ken als Scrum, Agi­le en Itil heb­ben voor jouw geen ge­heim en kun je toe­pas­sen in de prak­tijk. Je bent een er­va­ren Sha­re­point spe­ci­a­list (pre). Je hebt een klant­ge­rich­te hou­ding en ziet ser­vi­ce­ge­richt als de stan­daard.

Wij bie­den:

Een uit­da­gen­de func­tie in een scrum/agi­le or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling. Een func­tie van 32-36 uren per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging. De stand­plaats is Utrecht en thuis­wer­ken is een op­tie. Het jaar­sa­la­ris is op ba­sis van FWG 50 (Cao Zie­ken­hui­zen mi­ni­maal € 2453,- en maxi­maal € 3664,-) bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, in­clu­sief 8,3% va­kan­tie­geld en 8,3% ein­de­jaars­uit­ke­ring.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan