Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Team­lei­der BI

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. Ge­za­men­lij­ke on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten, wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Team­lei­der BI

36 uur per week

Als team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce in een klein team, ben je in staat om op het he­le BI-speel­veld ac­tief te zijn. Dit be­te­kent dat je mee­denkt over het te voe­ren BI-be­leid, maar ook zelf de han­den uit de mou­wen steekt. Je geeft lei­ding aan de af­de­ling BI (on­ge­veer 6 FTE) en ad­vi­seert de ma­na­ger FSB over de ont­wik­ke­ling en in­no­va­tie bin­nen de af­de­ling. Ef­fec­tief en ef­fi­ci­ënt is je uit­gangs­punt als het gaat om be­heer en ver­de­re op­ti­ma­li­sa­tie van het BI-land­schap in­clu­sief in­fra­struc­tuur en ap­pli­ca­ties. Je geeft ad­vies en ver­taalt wen­sen in prak­ti­sche op­los­sin­gen. Met de af­de­ling ga je ac­tief aan de slag met da­ta voor één of meer­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken waar­bij jij pri­o­ri­tei­ten stelt op ba­sis van toe­ge­voeg­de be­drijfs­waar­de.  

Wij vra­gen:

 • Je hebt een op­lei­ding op HBO/WO-ni­veau
 • Je hebt mi­ni­maal 2 jaar er­va­ring als team­lei­der
 • Je hebt er­va­ring met het uit­voe­ren van ad­van­ced ana­ly­ses
 • Je hebt er­va­ring met agi­le wer­ken en scrum me­tho­die­ken
 • Je bent in staat te coa­chen op zo­wel pro­ces als in­hou­de­lij­ke re­sul­ta­ten
 • Je be­zit vak­ken­nis op het ge­bied van Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce, da­ta­ba­ses en da­ta­wa­re­hou­ses
 • Je bent in staat de ‘vraag ach­ter de vraag’ hel­der te krij­gen en eind­ge­brui­kers te ad­vi­se­ren/on­der­steu­nen bij het de­fi­ni­ë­ren van de in­for­ma­tie­be­hoef­te
 • Je be­waakt het over­zicht, bent goed in voor­uit­plan­nen en hebt zicht op de toe­komst
 • Je hebt er­va­ring met het ont­wik­ke­len van ma­na­ge­men­trap­por­ta­ges
 • Je bent ana­ly­tisch sterk, werkt ac­cu­raat en re­sul­taat­ge­richt
 • Je bent or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief en werkt graag in een com­plexe be­stuur­lij­ke om­ge­ving
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk, een ech­te on­der­ne­mer en werkt graag sa­men met col­le­ga’s
 • Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in zo­wel woord als ge­schrift

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 36 uur per week
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer)
 • Be­te­ke­nis­vol werk waar­bij je met da­ta een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan