Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Tac­tisch In­ko­per

 • Aantal uren: 36 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Jij om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij lo­pen net een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is.

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als tac­tisch in­ko­per ben je on­der­deel van de af­de­ling in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment (I&CM). De­ze af­de­ling is ver­ant­woor­de­lijk voor al­le lan­de­lij­ke con­trac­ten ten be­hoe­ve van de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Denk hier­bij aan de mo­bie­le units voor borst­kan­ker, de la­bo­ra­to­ria, ver­bruiks­mid­de­len zo­als de zelf­af­na­me­sets voor baar­moe­der­hals­kan­ker en de ICT-in­fra­struc­tuur voor het be­he­ren van het uit­no­di­gings­pro­ces. De to­ta­le waar­de van de­ze con­trac­ten be­draagt meer dan € 70 mil­joen per jaar. Maar be­lang­rij­ker nog, na­ge­noeg de vol­le­di­ge dienst­ver­le­ning is uit­be­steed aan on­ze ke­ten­part­ners. Dat maakt dat I&CM een stra­te­gi­sche po­si­tie bin­nen de or­ga­ni­sa­tie ver­vult. Wij or­ga­ni­se­ren en ma­na­gen de ge­he­le ke­ten­sa­men­wer­king en heb­ben daar­mee een be­lang­rijk rol in het re­a­li­se­ren en bor­gen van de kwa­li­teit van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken.

Het team be­staat uit vijf col­le­ga's in de rol­len van (as­sis­tent) in­koop- en con­tract­ma­na­ger en ma­na­ger I&CM. De ko­men­de pe­ri­o­de staat de af­de­ling voor een aan­tal gro­te uit­da­gin­gen zo­als het door-ont­wik­ke­len van de af­de­ling naar een stra­te­gi­sche ke­ten­re­gis­seur, de fu­sie naar één Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en gro­te im­pact­vol­le aan­be­ste­din­gen. Als tac­tisch in­ko­per richt je je op al­le (gro­te­re) in­koop­vraag­stuk­ken en rap­por­teer je aan de ma­na­ger in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment.

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Op een pro­ject­ma­ti­ge en in­te­gra­le wij­ze or­ga­ni­se­ren van im­pact­vol­le aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken in de rol van pro­ces­be­ge­lei­der in­koop (en pro­ject­lei­der), waar­on­der het ma­ken van een aan­be­ste­dings­stra­te­gie, aan­be­ste­ding, con­trac­te­ring en soms ook im­ple­men­ta­tie;
 • Het ad­vi­se­ren van de or­ga­ni­sa­tie en col­le­ga's (ju­ri­disch) met be­trek­king tot de Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­wet­ge­ving en aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken;
 • Ver­ta­len van stra­te­gi­sche or­ga­ni­sa­tie­doel­stel­lin­gen en (ex­ter­ne) ont­wik­ke­lin­gen naar aan­be­ste­din­gen;
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het in­koop­pro­ces door o.a. bij te dra­gen aan de door­ont­wik­ke­ling van pro­ces­sen, for­mats, ta­ken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, sys­te­men en de ken­nis van het team.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van be­drijfs­kun­de/be­drijfs­eco­no­mie, aan­ge­vuld met re­le­van­te cur­sus­sen/op­lei­din­gen waar­on­der NE­VI2;
 • Uit­ge­brei­de ju­ri­di­sche ken­nis van de aan­be­ste­dings­wet;
 • Mi­ni­maal 6 jaar er­va­ring in het Eu­ro­pees aan­be­ste­den van pro­duc­ten/dien­sten;
 • Rui­me er­va­ring met Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen op het ge­bied van ICT-dien­sten/pro­duc­ten.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Kan zelf­stan­dig en pro­ac­tief een lei­den­de rol aan­ne­men op het ge­bied van aan­be­ste­den;
 • Is in­ven­tief en in staat om nieu­we pro­ces­sen vorm te ge­ven;
 • Heeft aan­dacht voor ver­an­der­ma­na­ge­ment en neemt de col­le­ga's en klan­ten hier­in mee;
 • Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, een door­zet­ter en dienst­ver­le­nend;
 • Is klant- en re­sul­taat­ge­richt;
 • Kan goed luis­te­ren en be­schikt over ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging naar on­be­paal­de tijd;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65 (maxi­maal € 5.620,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan