Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Stra­te­gisch in­ko­per

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 1-4-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Con­text

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. Ge­za­men­lij­ke on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­ma­na­ge­ment en in­koop­tra­jec­ten, wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Wij zoe­ken per di­rect een:

 

Stra­te­gisch In­ko­per

Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken / 36 uur per week

 

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als stra­te­gisch in­ko­per ben je on­der­deel van de af­de­ling in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment (I&CM). De­ze af­de­ling is ver­ant­woor­de­lijk voor al­le lan­de­lij­ke con­trac­ten ten be­hoe­ve van de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Denk hier­bij aan de mo­bie­le units voor borst­kan­ker, de la­bo­ra­to­ria, ver­bruiks­mid­de­len zo­als de zelf­af­na­me­sets voor baar­moe­der­hals­kan­ker of de ICT-in­fra­struc­tuur voor het be­he­ren van het uit­no­di­gings­pro­ces. De to­ta­le waar­de van de­ze con­trac­ten be­draagt meer dan €70 mil­joen. Maar be­lang­rij­ker nog, na­ge­noeg de vol­le­dig dienst­ver­le­ning is uit­be­steed aan on­ze ke­ten­part­ners. Dat maakt dat I&CM een stra­te­gi­sche po­si­tie bin­nen de or­ga­ni­sa­tie ver­vult. Wij or­ga­ni­se­ren en ma­na­gen de ge­he­le ke­ten­sa­men­wer­king en heb­ben daar­mee een be­lang­rijk rol in het re­a­li­se­ren en bor­gen van de kwa­li­teit van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken.

Het team be­staat uit vijf col­le­ga's in de rol­len van (as­sis­tent) in­koop- en con­tract­ma­na­ger en ma­na­ger I&CM. De af­de­ling staat voor een aan­tal gro­te uit­da­gin­gen zo­als het door ont­wik­ke­len van de af­de­ling naar een stra­te­gi­sche ke­ten­re­gis­seur, de tran­si­tie naar één Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en gro­te im­pact­vol­le aan­be­ste­din­gen.

Als stra­te­gisch in­ko­per ga jij je rich­ten op al­le (gro­te­re) in­koop­vraag­stuk­ken en rap­por­teer je aan de ma­na­ger In­koop & Con­tract­ma­na­ge­ment. Je bent on­der an­de­re ver­ant­woor­de­lijk voor on­der­staan­de werk­zaam­he­den:

 • Het op een pro­ject­ma­ti­ge en in­te­gra­le wij­ze or­ga­ni­se­ren van im­pact­vol­le aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken in de rol van pro­ces­be­ge­lei­der in­koop en/of pro­ject­lei­der, waar­on­der het ma­ken van een aan­be­ste­dings­stra­te­gie, aan­be­ste­ding, con­trac­te­ring en soms ook im­ple­men­ta­tie;
 • De or­ga­ni­sa­tie en col­le­ga's (ju­ri­disch) ad­vies ge­ven met be­trek­king tot de Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­wet­ge­ving en aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken;
 • Ver­ta­ling van stra­te­gi­sche or­ga­ni­sa­tie­doel­stel­lin­gen en (ex­ter­ne) ont­wik­ke­lin­gen naar in­koop­be­leid en aan­be­ste­din­gen;
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het in­koop­pro­ces door o.a. bij te dra­gen aan de door­ont­wik­ke­ling van pro­ces­sen, for­mats, ta­ken & ver­ant­woor­de­lijk­he­den, sys­te­men en de ken­nis van het team;
 • Bij­dra­ge aan de ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de af­de­ling als ke­ten­re­gis­seur;
 • On­der­steu­ning en (tij­de­lij­ke) ver­van­ging van de in­koop- en con­tract­ma­na­gers.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Kan zelf­stan­dig en pro­ac­tief een lei­den­de rol aan­ne­men op het ge­bied van aan­be­ste­den;
 • Is in­ven­tief en in staat om nieu­we pro­ces­sen vorm te ge­ven;
 • Heeft aan­dacht voor ver­an­der­ma­na­ge­ment en neemt de col­le­ga's en klan­ten hier­in mee;
 • Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, een door­zet­ter en dienst­ver­le­nend;
 • Is klant en re­sul­taat­ge­richt;
 • Kan goed luis­te­ren en be­schikt over ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen.

Wij vra­gen:

 • HBO +/WO werk en denk­ni­veau rich­ting be­drijfs­kun­de/be­drijfs­eco­no­mie of ver­ge­lijk­baar; aan­ge­vuld met re­le­van­te cur­sus­sen/op­lei­din­gen;
 • In be­zit van NE­VI 2;
 • Uit­ge­brei­de ju­ri­di­sche ken­nis van de aan­be­ste­dings­wet;
 • Mi­ni­maal 7 jaar er­va­ring in het Eu­ro­pees aan­be­ste­den van pro­duc­ten/dien­sten;
 • Mi­ni­maal 5 Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen op het ge­bied van ICT-dien­sten/pro­duc­ten.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;

De mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan