Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 5-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te en des­kun­di­ge staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair voor 36 uur per week.

Als Staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair maak je deel uit van het Fa­ci­li­tai­re team bin­nen de staf­af­de­ling. De staf­af­de­ling on­der­steunt de pri­mai­re pro­ces­sen op het ge­bied van be­vol­kings­on­der­zoek Borst­kan­ker, Baar­moe­der­hals­kan­ker en Darm­kan­ker. Je ad­vi­seert de Ma­na­ger Staf op het ge­bied van fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid en be­heert en be­waakt de­ze pro­ces­sen. Daar­naast ben je in­zet­baar in pro­ject- en werk­groe­pen.

De stand­plaats is Eind­ho­ven.

Wij vra­gen wij?

 • Een af­ge­ron­de fa­ci­li­tai­re op­lei­ding op HBO-ni­veau.
 • Een bre­de er­va­ring (mi­ni­maal 5 jaar) op het ge­bied van fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen en pro­ject­ma­tig wer­ken.
 • Er­va­ring in in­koop­pro­ces­sen, con­tract­be­heer en con­tract­ma­na­ge­ment.
 • Het ver­mo­gen om ver­an­de­rin­gen bin­nen het vak­ge­bied in de or­ga­ni­sa­tie te im­ple­men­te­ren.
 • Or­ga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vi­teit, on­der­han­de­lings­vaar­dig­he­den en het ver­mo­gen om weer­stan­den te kun­nen over­win­nen.
 • Een ser­vi­ce- en re­sul­taat­ge­rich­te en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding.
 • Uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve en ad­vies­vaar­dig­he­den.
 • In staat zijn hel­de­re (be­leids)ad­vie­zen en rap­por­ten te schrij­ven.
 • In het be­zit van een au­to.

Wat ga jij doen?

 • Op­ti­ma­li­se­ren van de fa­ci­li­tai­re dienst­ver­le­ning bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoe­ken.
 • Ge­vraagd en on­ge­vraagd ad­vi­se­ren op fa­ci­li­tair ge­bied.
 • Pro­fes­si­o­na­li­se­ren van in­koop­pro­ces­sen, con­tract­be­heer en con­tract­ma­na­ge­ment.
 • Stra­te­gi­sche mee­den­ken over ver­be­te­rin­gen van (fa­ci­li­tai­re) pro­ces­sen.
 • Af­stem­men met ma­na­ger, team­lei­ders en me­de­wer­kers over ge­wens­te pro­duc­ten en dienst­ver­le­ning.
 • Bij­hou­den en im­ple­men­te­ren van nieu­we ont­wik­ke­lin­gen van bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie.
 • On­der­hou­den van con­tac­ten met ex­ter­ne le­ve­ran­ciers.
 • Deel­ne­men aan pro­ject- en of werk­groe­pen.

Dit bie­den wij:

 • Rechts­po­si­tie vol­gens CAO-zie­ken­hui­zen; goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den.
 • In­scha­ling in FWG 55; mi­ni­maal € 2.882,- tot maxi­maal € 4.227,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band.
 • Dienst­ver­band voor de duur van 12 maan­den.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO’s) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

 

Een e-as­sess­ment maakt on­der­deel uit van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Daar­naast zal ook een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) deel uit­ma­ken van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan