Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Ser­vi­ce­deskme­de­wer­ker/werk­plek­be­heer­der

  • Aantal uren: 36 uur
  • Sluitingsdatum: 1-8-2020
  • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker.

De func­tie.
Voor de Ser­vi­ce­desk zoe­ken wij een en­thou­si­as­te col­le­ga met pas­sie voor ICT. Je komt graag op de werk­vloer en zorgt er­voor dat col­le­ga's hun werk goed kun­nen uit­voe­ren. Je krijgt met al­le la­gen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie te ma­ken, van me­de­wer­kers tot lei­ding­ge­ven­den tot be­stuur­ders. Je moet moei­te­loos kun­nen scha­ke­len tus­sen ver­schil­len­de per­so­nen, ni­veaus, pro­ble­men en wen­sen. Je bent klant­ge­richt, flexi­bel en ver­taalt vra­gen naar werk­ba­re IT-op­los­sin­gen en kunt je mak­ke­lijk ver­plaat­sen in de (eind)ge­brui­ker.

In de­ze rol ben je ver­ant­woor­de­lijk voor o.a. de vol­gen­de werk­zaam­he­den:

  • Het be­he­ren van de di­gi­ta­le post­bus van de Ser­vi­ce­desk en het be­ant­woor­den van de Ser­vi­ce­desk-te­le­foon;
  • Het re­gi­stre­ren van mel­din­gen in Top­desk, ons vraag­re­gi­stra­tie­sys­teem. Heb je nog geen er­va­ring met Top­desk, dan le­ren we je graag hier­mee wer­ken;
  • Het af­han­de­len van een­vou­di­ge tech­ni­sche vra­gen, het be­oor­de­len van com­plexe­re vraag­stuk­ken en de­ze door­zet­ten naar de juis­te be­han­de­laar, zorg­dra­gend voor de uit­gif­te van hard­wa­re e.d.;
  • Het af­han­de­len van werk­plek be­heer mel­din­gen.

Wie zoe­ken wij?

Jij bent die bij­zon­de­re com­bi­na­tie van klant­ge­richt­heid en het ver­mo­gen om wer­ken­de op­los­sin­gen te be­den­ken voor uit­een­lo­pen­de IT-vra­gen. 'Ope­ra­ti­o­nal ex­cel­len­ce' is voor jou geen mo­di­eu­ze term, maar een doel waar jij naar streeft. Ver­der breng je mee:

  • Een af­ge­ron­de op­lei­ding, bij voor­keur op MBO-ni­veau;
  • Een pas­sie voor IT en vol­doen­de com­pu­ter­ken­nis om de mees­te vra­gen te kun­nen tac­ke­len;
  • Ster­ke schrif­te­lij­ke vaar­dig­he­den. Je bent in staat om jouw bood­schap cor­rect en hel­der te ver­woor­den. Je weet hier­bij de juis­te 'toon' te kie­zen.

Je werk­om­ge­ving
Ons kan­toor te Utrecht be­staat uit +/- 30 me­de­wer­kers. Er heerst een in­for­me­le sfeer waar col­le­ga's in een hecht team­ver­band wer­ken. Het kan­toor is goed te be­rei­ken met het open­baar ver­voer.

Wij bie­den
Een leu­ke baan waar­in je je­zelf kunt ont­wik­ke­len met tal van door­groei­mo­ge­lijk­he­den en een goed sa­la­ris (FWG 45 cao zie­ken­hui­zen). Je werkt in een ge­zel­lig team van pro­fes­si­o­nals in een in­for­me­le om­ge­ving. FSB heeft pri­ma se­cun­dai­re voor­waar­den en een ruim bud­get voor op­lei­din­gen en trai­nin­gen.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan