Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 25-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Kom jij ons hel­pen bij het op­spo­ren van kan­ker?

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RI­VM) is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

De re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en FSB zijn in trans­for­ma­tie. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn één ge­meen­schap­pe­lijk Raad van Be­stuur en één Raad van Toe­zicht aan­ge­tre­den. We ver­wach­ten op 1 ja­nu­a­ri 2022 ju­ri­disch te fu­se­ren tot één scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker.

Bij het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wor­den vrou­wen tus­sen de 30 en 60 jaar el­ke vijf jaar uit­ge­no­digd om een uit­strijk­je te la­ten ma­ken of deel te ne­men met een zelf­af­na­me­set. Zo kun­nen baar­moe­der­hals­kan­ker en de voor­sta­dia er­van tij­dig ont­dekt wor­den. De uit­voe­ring wordt ge­ma­na­ged door een lan­de­lijk team. Bin­nen het team is de rol van se­ni­or com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list va­cant.

Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan een or­ga­ni­sa­tie in trans­for­ma­tie en zoek jij een uit­da­gen­de én veel­zij­di­ge func­tie op com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gisch en -tac­tisch ni­veau? Dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list
32-36 uur per week

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie
Als Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list ben je eind­ver­ant­woor­de­lijk voor het lan­de­lijk com­mu­ni­ca­tie­be­leid en de com­mu­ni­ca­tie ui­tin­gen voor het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker. Je stuurt com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs func­ti­o­neel aan. Jouw werk­zaam­he­den:

 • Op­stel­len, im­ple­men­te­ren en eva­lu­e­ren van com­mu­ni­ca­tie­plan en -ka­len­der;
 • Over­leg­gen en af­stem­men com­mu­ni­ca­tie ini­ti­a­tie­ven met het RI­VM;
 • Ac­tu­eel hou­den en ver­der ont­wik­ke­len van of­fli­ne en on­li­ne com­mu­ni­ca­tie­be­leid, -mid­de­len, -ka­na­len en -ma­te­ri­a­len;
 • Voor­stel­len en im­ple­men­te­ren van ini­ti­a­tie­ven ter ver­bre­ding van de toe­gan­ke­lijk­heid van het be­vol­kings­on­der­zoek;
 • Deel­ne­men aan het lan­de­lijk team be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker en de ver­taal­slag ma­ken van an­de­re dis­ci­pli­nes naar com­mu­ni­ca­tie;
 • Co­ör­di­ne­ren van klant­te­vre­den­heids- en doel­groe­pon­der­zoe­ken;
 • Par­ti­ci­pe­ren in com­mu­ni­ca­tie ini­ti­a­tie­ven die de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding (mar­ke­ting)com­mu­ni­ca­tie op WO of HBO-ba­che­lor ni­veau;
 • Mi­ni­maal 10 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring waar­van 5 jaar in een se­ni­or com­mu­ni­ca­tie­rol. Dit is een voor­waar­de om je sol­li­ci­ta­tie in be­han­de­ling te ne­men;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met het op­stel­len van com­mu­ni­ca­tie­be­leid en com­mu­ni­ca­tie­plan­nen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met op­zet en in­zet van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met pro­ject­ma­na­ge­ment en mul­ti­dis­ci­pli­nair wer­ken;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met klant­te­vre­den­heids­on­der­zoe­ken en klant­pa­nels;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in func­ti­o­neel lei­ding­ge­ven en coa­chen van men­sen;
 • Af­fi­ni­teit met het zorg­veld.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is re­sul­taat­ge­richt en kan goed sa­men­wer­ken en or­ga­ni­se­ren;
 • Heeft een pro­ac­tie­ve in­stel­ling en be­stuur­lij­ke sen­si­ti­vi­teit;
 • Heeft een flexi­be­le hou­ding in een or­ga­ni­sa­tie in ver­an­de­ring;
 • Denkt en werkt van­uit een he­li­kop­ter­view en werkt waar no­dig ope­ra­ti­o­neel mee;
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de schrijf­vaar­dig­he­den en uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan