Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Re­gio­co­ör­di­na­tor

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Als re­gio­co­ör­di­na­tor ben je sa­men met het team er­voor ver­ant­woor­de­lijk dat on­ze cli­ën­ten bin­nen de ge­stel­de ter­mijn een kwa­li­ta­tief uit­ste­kend borst­on­der­zoek krij­gen en dat de cli­ën­ten te­vre­den zijn.

 

 

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een er­va­ren:

 

Re­gio­co­ör­di­na­tor be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker

32 uur per week

 

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra. Wij zijn op zoek naar een Re­gio­co­ör­di­na­tor voor 2-3 on­der­zoeks­cen­tra in en rond­om Rot­ter­dam/re­gio Zuid-Hol­land.

 

Als re­gio­co­ör­di­na­tor ben je sa­men met het team er­voor ver­ant­woor­de­lijk dat on­ze cli­ën­ten bin­nen de ge­stel­de ter­mijn een kwa­li­ta­tief uit­ste­kend borst­on­der­zoek krij­gen en dat de cli­ën­ten te­vre­den zijn. Naast het aan­stu­ren van je team, heb je een aan­tal pro­jec­ten en the­ma's waar je je voor in­zet. Sa­men met de an­de­re 4 re­gio­co­ör­di­na­to­ren, de op­lei­dings­co­ör­di­na­tor en de co­ör­di­na­tor plan­ning heb je een nau­we sa­men­wer­king. In team­ver­band maak en voer je be­leid voor de or­ga­ni­sa­tie en me­de­wer­kers. Sa­men zorg je er­voor dat on­ze cli­ën­ten tij­dig een borst­on­der­zoek krij­gen.

 

Wat ga je doen

 • Je coacht, in­for­meert en sti­mu­leert me­de­wer­kers, voert ver­schil­len­de ge­sprek­ken en bent ver­ant­woor­de­lijk voor de wer­ving en se­lec­tie van scree­ningsla­bo­ran­ten;
 • Je zorgt er­voor dat de werk­pro­ces­sen en dienst­ver­le­ning vol­gens de gel­den­de kwa­li­teits­ei­sen ver­lo­pen en stuurt zo no­dig bij;
 • Je ziet toe op een goed werk­kli­maat en han­teert ons vei­lig­heids-, ar­bo-en ver­zuim­be­leid;
 • Je on­der­houdt con­tact met de an­de­re re­gio­co­ör­di­na­to­ren, de scree­nings­ra­dio­lo­gen en an­de­re af­de­lin­gen van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Je ad­vi­seert je ma­na­ger over het aan­stel­len, (bij)scho­len en func­ti­o­ne­ren van de la­bo­ran­ten.
 • Werk­plek: je werkt zo­wel op het hoofd­kan­toor als op je on­der­zoeks­cen­trum. Daar­naast be­zoek je de ver­schil­len­de on­der­zoeks­cen­tra re­gel­ma­tig

 

 

Wat heb je no­dig

 • Een hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring als lei­ding­ge­ven­de van een zelf or­ga­ni­se­rend team. Je hebt oog voor groeps­dy­na­miek, spreekt me­de­wer­kers aan op hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den en houdt re­ke­ning met de ver­schil­len­de kwa­li­tei­ten en ca­pa­ci­tei­ten;
 • Goe­de or­ga­ni­sa­to­ri­sche vaar­dig­he­den en pri­o­ri­tei­ten kun­nen stel­len;
 • Or­ga­ni­sa­tie sen­si­ti­vi­teit en goed in het be­wa­ren van het over­zicht;
 • Je hebt een rij­be­wijs en de be­schik­king over een au­to om we­ke­lijks de (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra in jouw re­gio te be­zoe­ken.

 

Wie ben jij?

 • Je bent cre­a­tief en in­no­va­tief in het bin­den en boei­en van je me­de­wer­kers;
 • Je bent een brug­gen­bou­wer en daar­mee de spil tus­sen de units en het hoofd­kan­toor.
 • Je kunt goed scha­ke­len tus­sen soms stra­te­gisch, maar vaak tac­tisch en ope­ra­ti­o­neel ni­veau;
 • Je bent flexi­bel, daad­krach­tig en be­sluit­vaar­dig.

 

Bij ons

 • Kom je te­recht in pret­ti­ge teams met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • Krijg je uit­ste­ken­de ar­beids­voor­waar­den;
 • Blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de.

 

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 55 (cao Zie­ken­hui­zen).

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken uit en heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel..

 

De vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht, één Raad van Be­stuur en de stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land is op­ge­richt.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit twee ge­sprek­ken in week 26/27 .

Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

 

 

Meer we­ten?

Bel of mail met:

Gi­ta Ram­lakhan, HR-func­ti­o­na­ris:

088 - 248 21 37 | HRM@bvol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

 

Je re­ac­tie ont­van­gen we graag ui­ter­lijk
27 ju­ni 2021

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan