Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Pro­ject­on­der­steu­ner

 • Aantal uren: 28-32 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een;

 

Pro­ject­on­der­steu­ner

28 - 32 uur per week (lo­ca­tie Utrecht)

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als pro­ject­on­der­steu­ner le­ver je een we­zen­lij­ke bij­dra­ge aan al­le on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten ten be­hoe­ve van het pro­ject In­no­va­tie en Aan­be­ste­din­gen Baar­moe­der­hals­kan­ker en pro­ject BM­HK3.0. Je werkt voor 2 pro­ject­lei­ders en draagt zorg voor het plan­nen en or­ga­ni­se­ren van bij­een­kom­sten en af­spra­ken, be­heert de agen­da van de pro­ject­teams, ver­zorgt de ver­slag­leg­ging, on­der­steunt bij de com­mu­ni­ca­tie, be­heert en mu­teert be­stan­den en ar­chie­ven, draagt zorg voor de do­cu­men­ta­tie­sys­te­men.

 

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • In­plan­nen van af­spra­ken voor pro­ject­lei­ders en an­de­re le­den van de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie;
 • Bij­dra­gen aan de or­ga­ni­sa­tie van eve­ne­men­ten en bij­een­kom­sten;
 • Fa­ci­li­te­ren van en no­tu­le­ren bij ver­ga­de­rin­gen;
 • Mo­ni­to­ren van de voort­gang van ge­maak­te af­spra­ken;
 • Be­wa­ken, be­he­ren en vast­leg­gen van in­for­ma­tie en ge­ge­vens.

 

Wij vra­gen:

 • Mi­ni­maal mbo/hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Werk­er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie;
 • Er­va­ring met Ex­cel, Word en Out­look, er­va­ring met MS pro­ject is een pré;
 • Goe­de ken­nis van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Een pro­ac­tie­ve en dienst­ver­le­nen­de hou­ding.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Kan goed zelf­stan­dig als in team­ver­band wer­ken;
 • Is in staat te scha­ke­len op ver­schil­len­de ni­veaus en kan daar­bij meer­de­re bal­len te­ge­lijk in de lucht te hou­den;
 • Is on­der­ne­mend en daad­krach­tig in het re­ge­len en af­stem­men van de di­ver­se pro­ject­on­der­de­len;
 • Is flexi­bel in werk­da­gen en in ie­der ge­val be­schik­baar op maan­dag t/m don­der­dag.

 

Wij bie­den:

 • Een jaar­con­tract voor 28 - 32 uur per week;
 • Een dienst­ver­band bij FSB met be­houd van an­ci­ën­ni­teit in­dien je uit één van de re­gi­o's komt;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken (van­we­ge CO­VID-19 wer­ken wij nu voor­na­me­lijk van­uit huis).
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan