Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Pro­ject­lei­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 27-3-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; be­trok­ken, taak­vol­was­sen, duur­zaam en be­trouw­baar.

Als pro­ject­lei­der sti­mu­leer je in­no­va­ties, sta je ste­vig in je schoe­nen en ben je niet bang om (com­plexe) pro­jec­ten aan te stu­ren in een ver­an­de­ren­de om­ge­ving.

Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het lei­den van om­vang­rij­ke pro­jec­ten in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving, meest­al met een gro­te ICT-com­po­nent, ge­richt op het re­a­li­se­ren van nieu­we of het ver­be­te­ren van be­staan­de pro­duc­ten en dien­sten. Hier­bij is al­tijd spra­ke van een re­la­tie met het stra­te­gisch be­leid en de doel­stel­lin­gen van mi­nis­te­rie van VWS en het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RI­VM).

Ver­ant­woor­de­lijk­he­den in kern­ac­ti­vi­tei­ten:

 • Je hebt mi­ni­maal hbo werk- en denk­ni­veau en de op­lei­ding PRIN­CE2 -en of IP­MA-C.
 • Je hebt rui­me er­va­ring in het ma­na­gen van com­plexe (ke­ten) ICT-pro­jec­ten.
 • Je kunt en wilt je soe­pel be­we­gen in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en ver­an­de­ren­de om­ge­ving.
 • Je hebt re­le­van­te ICT-ken­nis rond­om voort­bren­gings­pro­ces­sen voor ap­pli­ca­tie­ont­wik­ke­ling.
 • Je kunt agi­le com­bi­ne­ren en hebt af­fi­ni­teit met ar­chi­tec­tuur en er­va­ring met het wer­ken on­der ar­chi­tec­tuur.
 • Je bent klant- en re­sul­taat­ge­richt in­ge­steld en in staat om pro­ject­me­de­wer­kers/teams te mo­ti­ve­ren.
 • Je legt ge­mak­ke­lijk con­tac­ten en on­der­houdt de­ze zorg­vul­dig om re­sul­ta­ten van het pro­ject te kun­nen re­a­li­se­ren. e bent be­stuur­lijk en or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief en kunt con­tro­le op de voort­gang van werk­zaam­he­den hou­den.
 • Je bent een goe­de net­wer­ker en hebt over­tui­gings­kracht.
 • Je hebt een groot pro­bleem­op­los­send ver­mo­gen, bent cre­a­tief en kunt goed plan­nen en or­ga­ni­se­ren.

Wat bie­den we jou?

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Het be­treft een aan­stel­ling van 36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • Het kan­toor van FSB be­vindt zich op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht.
 • Een sa­la­ris op ba­sis van FWG 60 (CAO-Zie­ken­hui­zen)
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een sport­ver­goe­ding.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan