Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Pro­duct Ow­ner ICT

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

36 uur per week

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

 

On­ze vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren het ko­men­de jaar tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht en één Raad van Be­stuur en de (moe­der)stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land is op­ge­richt. Het doel is om op 1 ja­nu­a­ri 2022 ju­ri­disch te fu­se­ren van vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie.

 

Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de ver­an­der­op­ga­ve van on­ze or­ga­ni­sa­tie en zoek je een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie, dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

 

 

Pro­duct Ow­ner ICT

Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

36 uur per week

 

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Wel­kom bij Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken! Als Pro­duct Ow­ner ben je ge­du­ren­de de ge­he­le le­vens­cy­clus ei­ge­naar van het (soft­wa­re) pro­duct. Jij zorgt er­voor dat het pro­duct blijft aan­slui­ten op de ver­an­de­ren­de be­hoef­ten van klan­ten en sta­ke­hol­ders. Sa­men met sta­ke­hol­ders en het ont­wik­kel­team zorg jij er­voor dat de­ze be­hoef­ten wor­den ver­taald naar aan­pas­sin­gen van het pro­duct. Als Pro­duct Ow­ner ben jij de eni­ge die, bin­nen ka­ders, de volg­or­de en de in­houd van de Pro­duct Bac­k­log be­paalt. Het Scrum team werkt al­leen van­af de Pro­duct Bac­k­log; de­ze bac­k­log is het eni­ge ka­naal waar­langs het werk naar het team stroomt.

 

Als Pro­duct Ow­ner richt jij je op de on­der­steu­ning van de (soft­wa­re) pro­duc­ten en rap­por­teer je aan de ma­na­ger FSB. Je bent on­der an­de­re ver­ant­woor­de­lijk voor de­ze werk­zaam­he­den:

 • Cre­ë­ren en uit­dra­gen van de vi­sie en stra­te­gie op Scree­nIT in sa­men­spraak met klan­ten/sta­ke­hol­ders, het ont­wik­kel­team en het ma­na­ge­ment;
 • Or­de­nen van Pro­duct Bac­k­log items zo­dat doe­len en mis­sie op de bes­te ma­nier kun­nen wor­den be­haald;
 • Hel­der (la­ten) om­schrij­ven van Pro­duct Bac­k­log items;
 • Er­voor zor­gen dat de Pro­duct Bac­k­log zicht­baar, trans­pa­rant en dui­de­lijk is voor ie­der­een, en in­zich­te­lijk ma­ken waar het Scrum Team ver­vol­gens aan gaat wer­ken en dit com­mu­ni­ce­ren;
 • Er­voor zor­gen dat het Ont­wik­kel­team de Pro­duct Bac­k­log items be­grijpt tot het ni­veau dat no­dig is.

 

Je start als Pro­duct Ow­ner voor Scree­nIT. Er zijn ook Pro­duct Ow­ners op Ana­ly­zIT/Screen­BI. Be­gin 2022 be­pa­len we of het pro­duc­to­wner­schap voor Ana­ly­zIT/Screen­BI ook bij jou wordt be­legd of dat hier­voor een twee­de Pro­duct Ow­ner wordt aan­ge­steld.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • On­der­zoekt de wen­sen en be­hoef­ten van de (in­ter­ne- en ex­ter­ne) klan­ten en speelt hier ef­fec­tief op in;
 • Over­ziet en be­grijpt ex­ter­ne- en in­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen, re­a­li­seert wat dit be­te­kent voor het pro­duc­ten- en dien­sten­pak­ket van de ei­gen groep/team en voor de or­ga­ni­sa­tie als ge­heel, en ont­wik­kelt op ba­sis van de­ze ont­wik­ke­lin­gen lan­ge­re ter­mijn doel­stel­lin­gen;
 • Sig­na­leert kan­sen, mo­ge­lijk­he­den en/of knel­pun­ten en on­der­neemt ac­tie, denkt voor­uit om kan­sen te pak­ken en/of pro­ble­men te voor­ko­men;
 • Is in staat met lef be­slui­ten te ne­men en toont durf en ver­trou­wen om an­de­ren te be­trek­ken.
 • Voelt zich ver­ant­woor­de­lijk voor het sys­teem en de om­ge­ving. Gaat ge­cal­cu­leer­de ri­si­co's aan om een be­paald her­ken­baar voor­deel te be­ha­len;
 • Heeft in­zicht in de ei­gen or­ga­ni­sa­tie en an­de­re re­le­van­te or­ga­ni­sa­ties. Kent de re­le­van­te per­so­nen bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie en de ver­hou­din­gen daar­tus­sen en weet hier­mee re­ke­ning te hou­den. Weet op ba­sis hier­van in te schat­ten wat de ge­vol­gen zijn van (ei­gen) be­slis­sin­gen en ac­ti­vi­tei­ten op on­der­de­len van het pro­ces/de or­ga­ni­sa­tie en de con­text van die or­ga­ni­sa­tie.

 

Wij vra­gen:

· Een af­ge­ron­de op­lei­ding op (post) hbo/wo-ni­veau op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, be­drijfs­in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of be­leid & ma­na­ge­ment in de ge­zond­heids­zorg;

· Ken­nis van en er­va­ring met Agi­le wer­ken;

· Het is een pré als je Pro­duct Ow­ner er­va­ring hebt, bij voor­keur bin­nen de ge­zond­heids­zorg.

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar nog veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Je werkt van­uit Utrecht en hebt de mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.

 

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan