Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning

 • Aantal uren: 24-36 uur
 • Sluitingsdatum: 9-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots op ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is.

Voor on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot scree­ningsla­bo­rant zoe­ken wij een:

Op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning
24-36 uur per week

Jouw plek in de or­ga­ni­sa­tie
Als op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning ga je me­disch beeld­vor­mings- en be­stra­lings­des­kun­di­gen (MB­B'ers) op­lei­den die bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie als scree­ningsla­bo­rant aan de slag gaan. Hier­voor heb­ben wij de be­schik­king over een ei­gen op­lei­dings­cen­trum in Am­ster­dam en Utrecht. Bin­nen 6 we­ken kun­nen leer­lin­gen de op­lei­ding af­ron­den. De eer­ste drie we­ken staan in het te­ken van het ma­ken van tech­nisch uit­ste­ken­de mam­mo­gra­fie­ën; jij ver­vult in de­ze pe­ri­o­de de rol van in­struc­tie­la­bo­rant. Daar­na volgt een sta­ge­pe­ri­o­de, met aan­dacht voor be­je­ge­ning van de cli­ënt en het wer­ken als scree­ningsla­bo­rant. Je fun­geert hier­bij als sta­ge­be­ge­lei­der, coach én vraag­baak. Ook ben jij ver­ant­woor­de­lijk voor het op­lei­den van leer­lin­gen die on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant vol­gen. Hier­voor be­staan de eer­ste 10 we­ken uit een in­struc­tie­pe­ri­o­de en de laat­ste 6 tot 7 we­ken vor­men de sta­ge­pe­ri­o­de. Het team op­lei­din­gen valt hi­ë­rar­chisch on­der de lan­de­lijk ma­na­ger op­lei­din­gen.

Je komt te­recht in een ge­zel­lig en goed­lo­pend op­lei­dings­team en je werkt sa­men met 9 col­le­ga's. Naast je werk als op­lei­der werk je zelf ook als scree­ningsla­bo­rant. Zo blijf je op de hoog­te van de da­ge­lijk­se prak­tijk. Jouw werk­zaam­he­den be­staan on­der an­de­re uit:

 • Zorg­dra­gen voor een pret­ti­ge en vei­li­ge leer­om­ge­ving.
 • Ont­wik­ke­ling en vor­de­rin­gen van leer­lin­gen be­ge­lei­den.
 • Be­ge­lei­den van fo­to­be­spre­kin­gen.
 • Ver­zor­gen van pre­sen­ta­ties tij­dens the­ma­bij­een­kom­sten.
 • Leer­lin­gen voor­dra­gen voor eind­toets bij LRCB.
 • Be­wa­ken van de kwa­li­teit.
 • Bij­dra­gen aan het ver­be­te­ren van de op­lei­dings­pro­ces­sen.

Wij vra­gen:

 • Af­ge­ron­de op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning.
 • En­ke­le ja­ren werk­er­va­ring als MB­B'er in de scree­ning.
 • Tech­ni­sche skills met aan­dacht voor in­stel­tech­niek en oog voor de­tail.
 • Flexi­bi­li­teit, ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en een gro­te op­merk­zaam­heid.
 • Je be­schikt daar­naast over de vol­gen­de com­pe­ten­ties; di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den, coa­chend, ont­wik­ke­lings­ge­richt, sa­men­wer­kings­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief vaar­dig.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Een ge­de­gen op­lei­ding om je klaar te sto­men voor de job.
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker.
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge.
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 50.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag van 10% ter hoog­te van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2021. Het is de in­ten­tie om dit in 2022 op de­ze wij­ze of soort­ge­lij­ke wij­ze voort te zet­ten.
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?
Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent CV, ont­van­gen wij graag vóór
9 de­cem­ber 2021 via on­ze web­si­te htt­ps://wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl.
De eer­ste ge­sprek­ken zul­len ge­voerd wor­den in week 50.

Bij de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen. Vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

De­ze va­ca­tu­re wordt in­tern en ex­tern te­ge­lijk ge­plaatst. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaan in­ter­ne kan­di­da­ten voor op ex­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan