Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Me­disch Beeld­vor­mend en Be­stra­lings­des­kun­di­ge (MB­B'er)

 • Aantal uren: 16-36 uur
 • Sluitingsdatum: 16-1-2022
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn per di­rect op zoek naar twee MB­B'ers woon­ach­tig in Zuid Fries­land of Zuid Dren­the.

Hier­bij kun je den­ken aan re­gi­o's Wol­ve­ga, Lem­mer, Hoo­ge­veen, Em­men of Mep­pel.

Jouw werk­zaam­he­den

Jij komt te wer­ken op één van on­ze 69 lo­ca­ties: de 59 mo­bie­le en 10 vas­te units waar wij het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker uit­voe­ren. Je vindt on­ze lo­ca­ties ver­spreid over Ne­der­land. Jij voert zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit bij on­ze cli­ën­ten. Jij werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Sa­men met het team run jij jouw (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment ver­wel­kom je cli­ën­ten en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën. Je hebt de mo­ge­lijk­heid om part­ti­me te wer­ken en daar­naast kun je door­groei­en tot op­lei­der (dan leid jij on­ze nieu­we mam­mo­la­bo­ran­ten op!) en wij wer­ken al­tijd met een vast (dag!)roos­ter.

Wij vra­gen

 • een af­ge­ron­de HBO-op­lei­ding Me­disch Beeld­vor­men­de en Ra­dio­the­ra­peu­ti­sche Tech­nie­ken (MBRT) of een be­wijs van van be­voegd­heid ra­dio­di­a­gnos­tisch of ra­dio­the­ra­peu­tisch la­bo­rant;
 • er­va­ring met ons werk! Jij zorgt voor de per­fec­te fo­to: je be­oor­deelt de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes. Ook zorg je voor de clas­si­fi­ca­tie van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem;
 • jij neemt deel aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen;
 • jij bent in het be­zit van een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer.

On­ze ide­a­le kan­di­daat is

 • com­mu­ni­ca­tief vaar­dig;
 • ver­bin­dend en daad­krach­tig;
 • en­thou­si­ast en em­pa­thisch;
 • flexi­bel: je bent ook in­zet­baar op een an­de­re unit wan­neer dit no­dig is!
 • een leu­ke col­le­ga ;-)

Wij bie­den

 • een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid én ver­ant­woor­de­lijk­heid in een open en in­for­me­le
 • or­ga­ni­sa­tie;
 • be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • een be­taal­de 6-week­se full­ti­me in­ter­ne op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning;
 • een tij­de­lijk dienst­ver­band voor de duur van een jaar met zicht op een vast con­tract;
 • een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,00 bru­to per maand op ba­sis van 36 uur per week (con­form cao Zie­ken­hui­zen);
 • goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%;
 • een tij­de­lij­ke ar­beids­markt toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris;
 • een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan