Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Me­de­wer­ker Sa­la­ris - en Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

24 uur per week

 

 

Voor de af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie zijn we op zoek naar een ac­cu­ra­te en pro­ac­tie­ve

 

Me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

voor 24 uur per week

 

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur die nauw sa­men wer­ken met de af­de­ling HRM & Ar­bo, be­staan­de uit 2 HR Ad­vi­seurs en 2 HR Me­de­wer­kers.

 

Als me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

 

Wat ga je doen

 • Je voert de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank, in­koop, tus­sen­re­ke­nin­gen en me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties, zo­als die van be­drijfs­mid­de­len, huis­art­sen en de la­bo­ra­to­ria;
 • je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens en stuurt zo no­dig een her­in­ne­ring;
 • je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers, zo­als vra­gen over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen en re­ge­lin­gen en het op­stel­len van een werk­ge­vers­ver­kla­ring of een bru­to-net­to be­re­ke­ning;
 • je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den, maakt af­spra­ken en be­waakt ter­mij­nen;
 • je be­ant­woordt even­tu­e­le vra­gen van ge­brui­kers bij het ge­bruik van de ap­pli­ca­tie;
 • je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen hier­over;
 • je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur en/of se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties.(en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie)

 

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt een op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (in de rich­ting van BE/BA/MBA) en een di­plo­ma PDL;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (min. 2..044,- m 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 13 ju­ni 2021 te­ge­moet via htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/ .

 

De eer­ste ge­sprek­ken vin­den on­li­ne plaats op don­der­dag 17 ju­ni 2021. De kan­di­da­ten die hier­voor uit­ge­no­digd zijn, ont­van­gen ui­ter­lijk op dins­dag 15 ju­ni 2021 be­richt.

 

Wil je meer we­ten? Bel dan met Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

 

Voor de af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie zijn we op zoek naar een ac­cu­ra­te en pro­ac­tie­ve

 

Me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

voor 24 uur per week

 

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur die nauw sa­men wer­ken met de af­de­ling HRM & Ar­bo, be­staan­de uit 2 HR Ad­vi­seurs en 2 HR Me­de­wer­kers.

 

Als me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

 

Wat ga je doen

 • Je voert de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank, in­koop, tus­sen­re­ke­nin­gen en me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties, zo­als die van be­drijfs­mid­de­len, huis­art­sen en de la­bo­ra­to­ria;
 • je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens en stuurt zo no­dig een her­in­ne­ring;
 • je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers, zo­als vra­gen over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen en re­ge­lin­gen en het op­stel­len van een werk­ge­vers­ver­kla­ring of een bru­to-net­to be­re­ke­ning;
 • je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den, maakt af­spra­ken en be­waakt ter­mij­nen;
 • je be­ant­woordt even­tu­e­le vra­gen van ge­brui­kers bij het ge­bruik van de ap­pli­ca­tie;
 • je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen hier­over;
 • je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur en/of se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties.(en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie)

 

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt een op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (in de rich­ting van BE/BA/MBA) en een di­plo­ma PDL;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (min. 2..044,- m 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 27 ju­ni 2021 te­ge­moet via htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/ .

 

Wil je meer we­ten? Bel dan met Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan