Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Me­de­wer­ker Per­so­neels­plan­ning

 • Aantal uren: 28 uur
 • Sluitingsdatum: 8-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een ana­ly­tisch ster­ke

 

Me­de­wer­ker Per­so­neels­plan­ning

28 uur per week

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Zij wer­ken in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land. De teams staan on­der lei­ding van een re­gio­co­ör­di­na­tor.

 

De af­de­ling plan­ning is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren en con­tro­le­ren van een ade­qua­te cli­ën­ten- en per­so­neels­plan­ning. De af­de­ling is dan ook op­ge­splitst in per­so­neel- en ca­pa­ci­teits­plan­ning. Bei­den wer­ken ech­ter nauw sa­men en de­len ta­ken. Als Me­de­wer­ker Plan­ning Per­so­neel maak je de plan­ning voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker, je stelt dienst­roos­ters en be­zet­tings­over­zich­ten op voor de col­le­ga's in de borst­on­der­zoeks­cen­tra. Je dient hier­bij bij­voor­beeld re­ke­ning te hou­den met lan­ge ter­mijn plan­ning, op­lei­din­gen én met de juis­te com­bi­na­ties van la­bo­ran­ten. Ook heb je te ma­ken met ad hoc werk­zaam­he­den. Je hebt veel te­le­fo­nisch con­tact met col­le­ga's en an­de­re af­de­lin­gen, maar ook met de cli­ën­ten van het be­vol­kings­on­der­zoek. Daar­bij is een klant­vrien­de­lij­ke hou­ding es­sen­ti­eel.

Met de komst van een nieuw IT-sys­teem en de hier­mee sa­men­han­gen­de werk­pro­ces­sen be­vindt de af­de­ling plan­ning zich in een pe­ri­o­de van ver­an­de­ring. Het is daar­om be­lang­rijk dat je flexi­bel en in­ven­tief bent.

 

Wat ga je doen

 • Je stelt een ef­fi­ci­ën­te per­so­neel plan­ning op en mo­ni­tort de­ze;
 • Je maakt dienst­roos­ters voor scree­ningsla­bo­ran­ten, waar­bij je re­ke­ning houdt met de ka­ders van de cao zie­ken­hui­zen, de be­drijfs­re­ge­lin­gen en vast­ge­stel­de pres­ta­tie-in­di­ca­to­ren;
 • Je sig­na­leert af­wij­kin­gen bin­nen het plan­nings­pro­ces;
 • Je zoekt ver­van­ging voor per­so­neel bij ziek­te en je hebt een ad­vi­se­ren­de rol bij wen­sen van per­so­neel, cli­ën­ten en an­de­re be­lang­heb­ben­den;
 • Je denkt en werkt ac­tief mee als zich ca­la­mi­tei­ten voor­doen.

 

Wat heb je no­dig

 • Je hebt mi­ni­maal een MBO ni­veau 4 di­plo­ma;
 • Je hebt mi­ni­maal 1 jaar re­le­van­te plan­nings­er­va­ring met com­plexe per­so­neels­plan­ning (must);
 • Je vindt het leuk om in­ge­wik­kel­de vraag­stuk­ken op te los­sen met jouw ana­ly­ti­sche en re­ken­kun­di­ge blik;
 • Jij bent al­tijd op zoek naar de meest ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve in­vul­ling van de plan­nings­be­hoef­te;
 • Je bent stress­be­sten­dig en be­schikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Je denkt in mo­ge­lijk­he­den, bent op­los­sings­ge­richt en maakt je din­gen snel ei­gen;
 • Je bent klant­vrien­de­lijk, hebt een ge­zon­de ar­beids­ethos en je durft je me­ning te ui­ten;
 • In een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie kan jij de ba­lans be­wa­ren tus­sen het or­ga­ni­sa­tie­be­lang en de plan­ning.

Bij ons

 • Kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • Krijg je een uit­ste­kend ar­beids­voor­waar­den pak­ket;
 • Blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de;
 • Werk je in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel.

 

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 40 (Cao Zie­ken­hui­zen).


De­ze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern uit, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van 1 jaar. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid krij­gen in­ter­ne kan­di­da­ten voor­rang.

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit ten min­sten twee ge­sprek­ken. Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

 

Meer we­ten?

Bel of mail met:

Sam Aerts­sen, Co­ör­di­na­tor Plan­ning:

088-2482070

Gi­ta Ram­lakhan, HR Ad­vi­seur;

HRM@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

 

Je re­ac­tie ont­van­gen we graag ui­ter­lijk

8 de­cem­ber 2021.

Ge­sprek­ken vin­den plaats in de week van 13 de­cem­ber 2021

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan