Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 30-9-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

24 uur per week

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een

 

Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 

Jouw func­tie

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring bin­nen re­gio Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak om de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring. De af­de­ling be­staat 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur. De­ze col­le­ga's wer­ken nauw sa­men met de af­de­lin­gen HRM en Ar­bo.

Als me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Je ver­zorgt de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank/in­koop/tus­sen­re­ke­nin­gen/me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • Je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties (be­drijfs­mid­de­len/huis­art­sen/la­bo­ra­to­ria);
 • Je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens;
 • Je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den;
 • Je maakt af­spra­ken over be­ta­lin­gen en be­waakt de ter­mij­nen;
 • Je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen;
 • Je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • Je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • Je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers on­der an­de­re over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen, re­ge­lin­gen, werk­ge­vers­ver­kla­rin­gen of een bru­to-net­to be­re­ke­nin­gen;
 • Je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur, se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • Je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (rich­ting van BE/BA/MBA);
 • Een prak­tijk­di­plo­ma loon­ad­mi­ni­stra­tie is een pré;
 • Je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • Je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • Je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • Je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • Je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • Er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré;

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 uur per week voor de duur van een jaar met de mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • Een af­wis­se­len­de func­tie bin­nen een leu­ke er­va­ren club col­le­ga's;
 • Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding

 

Sol­li­ci­te­ren doe je zo!

Voor vra­gen of meer in­for­ma­tie bel je met Car­men Krijt­he, HR-ad­vi­seur: 088-2482130. Di­rect re­a­ge­ren? Stuur dan je cv en kor­te mo­ti­va­tie via on­ze web­si­te; htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/.

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan