Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

MB­B'er in de scree­ning (om­ge­ving Gooi)

 • Aantal uren: 16-36 uur
 • Sluitingsdatum: 31-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Ben jij de en­thou­si­as­te MB­B'er in de scree­ning die wij zoe­ken?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de cli­ënt­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West.

Wat ga jij doen?
Als MB­B'er in de scree­ning (ook wel 's­cree­ningsla­bo­rant' ge­noemd) voer je zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in, het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën. De mam­mo­gra­fie­ën die je maakt, re­gi­stra­ties en je op­mer­kin­gen wor­den ach­ter­af be­oor­deeld door twee scree­nings­ra­dio­lo­gen.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en klaar ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes be­oor­de­len.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen.

Ben je be­nieuwd naar wat on­ze MB­B'ers vin­den van het wer­ken bij het be­vol­kings­on­der­zoek? Kijk dan naar de­ze kor­te vi­deo.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een be­wijs van be­voegd­heid ra­dio­di­a­gnos­tisch/ra­dio­the­ra­peu­tisch la­bo­rant of een af­ge­ron­de hbo-op­lei­ding Me­disch Beeld­vor­men­de en Ra­dio­the­ra­peu­ti­sche Tech­nie­ken (MBRT).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je hebt het rij­be­wijs B en een au­to.
 • Een flexi­be­le in­stel­ling ten aan­zien van werk­da­gen, reis­af­stand en be­reik­baar­heids­dienst.
 • Een re­gi­stra­tie in het kwa­li­teits­re­gis­ter is een pré.

Wat bie­den wij jou?

 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een pret­ti­ge werk­sfeer.
 • Re­gel­ma­ti­ge werk­tij­den, slechts eens per twee we­ken een be­reik­baar­heids­dienst en soms werk je één avond per twee we­ken tot 20:00 uur.
 • Een be­taal­de, in­ter­ne op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning van zes we­ken (full­ti­me). Naast de­ze in­ter­ne op­lei­ding bie­den wij di­ver­se an­de­re op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den.
 • Een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand op ba­sis van 36 uur per week. Dit con­form cao Zie­ken­hui­zen.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2021.
 • Een tij­de­lijk dienst­ver­band voor de duur van een jaar. Daar­na be­hoort een con­tract voor on­be­paal­de tijd tot de mo­ge­lijk­he­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen, waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Sol­li­ci­te­ren
Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan door te klik­ken op de knop 'Sol­li­ci­teer'.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan