Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 2-3-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Een pe­o­p­le ma­na­ger die sterk is in coa­chen, ver­bin­den, pro­ces­sen zo­dat we nog ser­vi­ce ge­rich­ter kun­nen han­de­len.

De ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring geeft lei­ding aan de af­de­ling die be­staat uit Com­mu­ni­ca­tie, ICT, kwa­li­teit en in­for­ma­tie­vei­lig­heid, HRM & Ar­bo, fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie, ma­na­ge­ment se­cre­ta­res­se en de amb­te­lijk se­cre­ta­ris On­der­ne­mings­raad. De af­de­ling be­staat uit pro­fes­si­o­nals met vak­ken­nis en kun­de. De ma­na­ger richt zich op het ver­ster­ken van de­ze pro­fes­si­o­nals en draagt zorg voor een nog meer ser­vi­ce ge­richt han­de­len. De
ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring is lid van het MT en res­sor­teert recht­streeks on­der de Raad van Be­stuur.

Wat ga je doen

 • Je geeft hi­ë­rar­chisch en ope­ra­ti­o­neel lei­ding aan de af­de­ling;
 • Je on­der­zoekt, sa­men met de me­de­wer­kers van de af­de­ling, de be­hoef­ten van in­ter­ne op­dracht­ge­vers en ver­taalt de­ze in be­leid en ac­ti­vi­tei­ten;
 • Je neemt ini­ti­a­tie­ven tot ver­be­te­ring en ver­nieu­wing van de or­ga­ni­sa­tie en be­drijfs­pro­ces­sen, een en an­der in sa­men­hang met je col­le­ga's in het land;
 • Je bent als MT-lid be­trok­ken bij stra­te­gi­sche be­leids­vor­ming van de or­ga­ni­sa­tie en ont­wik­kelt het be­leid voor het ei­gen or­ga­ni­sa­tie­on­der­deel.

Wat heb je no­dig

 • Je hebt hbo-wo-werk- en denk­ni­veau en be­drijfs­kun­dig, be­drijfs­eco­no­misch, ana­ly­tisch en fi­nan­ci­eel in­zicht;
 • Je hebt meer­de­re ja­ren lei­ding­ge­ven­de er­va­ring;
 • Je hebt uit­ge­brei­de HRM-er­va­ring (tac­tisch/stra­te­gisch ni­veau) en hebt ge­werkt aan di­ver­se HRM-vraag­stuk­ken waar­on­der zelf­or­ga­ni­sa­tie, har­mo­ni­se­ren van ar­beids­voor­waar­den en ar­beid ju­ri­di­sche vra­gen;
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de coa­ching vaar­dig­he­den voor het be­ge­lei­den en in­spi­re­ren van de me­de­wer­kers;
 • Je bent een ver­bin­der en com­mu­ni­ca­tief sterk, zo­wel schrif­te­lijk als mon­de­ling.

Bij ons

 • Heb je een zelf­stan­di­ge func­tie met bij­be­ho­ren­de ver­ant­woor­de­lijk­heid;
 • Krijg je de kans om we­zen­lijk bij te dra­gen aan een maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling;
 • Krijg je een jaar­con­tract met uit­ste­ken­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den.
 • De func­tie is in­ge­schaald in FWG 70 (cao Zie­ken­hui­zen).

Meer we­ten?

Neem con­tact op met Pet­ra Dui­mel, HR; (088) 248 2131 of stuur je re­ac­tie naar p.dui­mel@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl voor 28 fe­bru­a­ri 2020.

Solliciteer direct

Op werkenbijbevolkingsonderzoek.nl wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies je op onze website wilt gebruiken. Lees hier meer over onze cookies.