Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Ma­na­ge­ment As­sis­tent

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 28-2-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op kor­te ter­mijn op zoek naar een flexi­be­le en en­thou­si­as­te Ma­na­ge­ment As­sis­tent voor 24 uur per week met voor­keurs­da­gen maan­dag en dins­dag.

Doel / kern van de func­tie:

Je ver­richt 24 uur per week al­le voor­ko­men­de ad­mi­ni­stra­tie­ve en se­cre­ta­ri­ë­le ta­ken ter on­der­steu­ning van het Ma­na­ge­ment­team (MT), de Tech­nisch Voor­zit­ter en de Re­gio­ma­na­ger Maas­tricht/Ven­lo.

Wij zoe­ken een flexi­be­le spin in het web. Nauw­keu­rig­heid en klant­ge­richt­heid be­ho­ren tot je twee­de na­tuur.

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op de lo­ca­ties Eind­ho­ven en Maas­tricht (dit ge­beurt in over­leg).

Jouw ta­ken:

 • Maan­de­lijk­se voor­be­rei­ding van de MT agen­da / no­tu­le­ren / uit­wer­ken / be­he­ren ac­tie­pun­ten.
 • No­tu­le­ren van on­der an­de­re het Ra­dio­lo­gen­over­leg.
 • On­der­steu­ning werk­zaam­he­den van de Tech­nisch Voor­zit­ter.
 • On­der­steu­ning werk­zaam­he­den van de Re­gio­ma­na­ger Maas­tricht/Ven­lo, denk hier­bij bij­voor­beeld aan: agen­da­be­heer (het plan­nen van re­gio-over­leg­gen, bi­la's, de jaar­ge­sprek­ken en be­zoe­ken aan units).
 • Al­ge­me­ne se­cre­ta­ri­ë­le on­der­steu­ning.
 • Wan­neer no­dig ben je back-up voor de ma­na­ge­ment as­sis­tent

 

Wij vra­gen:

 • MBO+ werk- en denk­ni­veau en een af­ge­ron­de se­cre­ta­res­se/ma­na­ge­men­tas­sis­ten­te op­lei­ding met en­ke­le ja­ren er­va­ring.
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift is ver­eist.
 • Ge­de­gen ken­nis en er­va­ring met MS Of­fi­ce.

 

Je hebt een pro­ac­tie­ve hou­ding, bent daad­krach­tig, zorg­vul­dig en in­te­ger. Je stelt pri­o­ri­tei­ten en weet hoofd- en bij­za­ken van el­kaar te on­der­schei­den. Ook in hec­ti­sche pe­ri­o­den weet je het over­zicht te be­hou­den. Een ser­vi­ce- en klant­ge­rich­te hou­ding, punc­tu­a­li­teit en flexi­bi­li­teit zijn be­lang­rijk bin­nen de­ze func­tie. Je gaat dis­creet om met ver­trou­we­lij­ke ge­ge­vens.

Wij bie­den:

 • Een col­le­gi­a­le werk­sfeer in een open, in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie.
 • Sa­la­ris in FWG 40; mi­ni­maal € 2.044,- tot maxi­maal € 3.025,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur).
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gends de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd zo­wel op lo­ca­tie Eind­ho­ven als Maas­tricht.
 • Een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

Een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) ma­ken deel uit van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan