Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Mam­mo­la­bo­rant (in­ser­vi­ce op­lei­ding) Utrecht en om­ge­ving

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 15-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Voor on­ze in­ser­vi­ce op­lei­ding (wer­ken en le­ren) zoe­ken we zorg­pro­fes­si­o­nals met tech­nisch in­zicht uit Utrecht en om­ge­ving.

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Wat ga jij doen?

Als mam­mo­la­bo­rant word je tij­dens het twee­ja­ri­ge leer­tra­ject op (HBO ni­veau) op­ge­leid om zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren. Bij een mam­mo­gra­fisch on­der­zoek wor­den er mid­dels rönt­gen­ap­pa­ra­tuur borst­fo­to's ge­maakt met als doel het vroeg­tij­dig op­spo­ren van borst­kan­ker bij vrou­wen van 50 tot en met 75 jaar. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën waar­bij je ook re­gi­stra­ties en op­mer­kin­gen plaatst. Twee scree­nings­ra­dio­lo­gen be­oor­de­len ach­ter­af je ge­maak­te mam­mo­gra­fie­ën en ne­men je be­vin­din­gen mee.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en het be­oor­de­len van de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­see­rd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen, na­scho­lin­gen en fo­to­be­sp­re­kin­gen met de scree­nings­ra­dio­loog.

Hoe ziet het leer­tra­ject er­uit?

 • Je start be­gin fe­bru­a­ri 2021 sa­men met 23 an­de­re kan­di­da­ten met de in­ser­vi­ce op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant. Het eer­ste ge­deel­te van de in­ser­vi­ce op­lei­ding be­staat uit de op­lei­ding tot MB'er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent). Dit is een be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de en de­ze op­lei­ding duurt on­ge­veer 16 we­ken, 4 da­gen per week. Ge­mid­deld wordt er 1 dag per week the­o­rie ge­ge­ven en de ove­ri­ge tijd volg je prak­tijk­da­gen op een op­lei­dings­cen­trum van Be­vol­kings­on­der­zoek.
 • Na de op­lei­ding tot MB'er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent) wordt de op­lei­ding ver­volgd met af­wis­se­lend the­o­rie en prak­tijk, waar­bij de the­o­rie aan­sluit op de prak­tijk ge­du­ren­de de res­te­ren­de tijd, zo­dat de to­ta­le op­lei­ding af­ge­slo­ten kan wor­den in twee jaar. Naast het vol­gen van the­o­rie ben je werk­zaam op een on­der­zoeks­cen­trum. In de­ze twee jaar loop je ook sta­ge in het zie­ken­huis, zo­dat je ken­nis maakt met de ver­schil­len­de mo­da­li­tei­ten op het ge­bied van mam­mo­gra­fie. Daar­naast be­hoort het ma­ken van ver­schil­len­de op­drach­ten, zo­als fo­to­be­sp­re­king la­bo­rant-ra­dio­loog ook tot de op­lei­ding. Aan het ein­de van de op­lei­ding volgt een af­stu­deer­fa­se met het schrij­ven van een scrip­tie.

Het the­o­re­tisch deel van de op­lei­ding wordt gro­ten­deels on­li­ne ge­ge­ven of in Utrecht (prak­tijk­les­sen wor­den ge­ge­ven in Rot­ter­dam). In de re­gio waar je woont vindt de (ver­die­ping van de) prak­tijk plaats.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een ha­vo di­plo­ma (voor­keur pro­fiel Na­tuur & Tech­niek of Na­tuur & Ge­zond­heid) of een mbo-ni­veau 4 di­plo­ma (met tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je hebt een leer­gie­ri­ge werk­hou­ding. Bo­ven­op de 32-uri­ge werk­week komt er zelf­stu­die in de avond­uren en week­en­den bij.
 • Je bent in het be­zit van het rij­be­wijs B en een au­to.
 • Woon­ach­tig re­gio Utrecht.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij eer­de­re werk­ge­vers. Ook vra­gen we om een ver­kla­ring om­trent ge­drag.
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Wat bie­den wij jou?

 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een pret­ti­ge werk­sfeer.
 • Een be­taal­de in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant van 2 jaar op HBO ni­veau (32 uur per week).
 • Een sa­la­ris in FWG 35 con­form Cao Zie­ken­hui­zen in­scha­ling 2021.
  - start op­lei­ding: € 2.387,- (FWG 35-4)
  - na af­ron­ding op­lei­ding MB'er in de scree­ning (7 maan­den): € 2.464,- (FWG 35-5)
  - na af­ron­ding 1e jaar op­lei­ding: € 2.526,- (FWG 35-6)
  Na af­ron­ding van de in­ser­vi­ce op­lei­ding een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2020.
 • Een leer-ar­beids­over­een­komst ge­du­ren­de de op­lei­ding. Na de op­lei­ding krijg je een con­tract voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de Cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.

Al­leen sol­li­ci­ta­ties die via de wer­ken­bij web­si­te van Be­vol­kings­on­der­zoek bin­nen ko­men wor­den in be­han­de­ling ge­no­men.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan