Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Lid Raad van Toe­zicht, al­ge­meen (me­disch) pro­fiel op het des­kun­dig­heids­ge­bied: scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie

 • Aantal uren: n.v.t. uur
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

In­lei­ding

In Ne­der­land wor­den drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker uit­ge­voerd: naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en naar darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van VWS. Het RI­VM is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. Be­vol­kings­on­der­zoe­ken Ne­der­land (BVO NL) heeft als taak de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. Dit is haar be­staans­recht. BVO NL draagt door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan een vroeg­tij­di­ge be­han­de­ling van bo­ven­ge­noem­de kan­ker­soor­ten met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

 

Be­stuur­lij­ke fu­sie

Met de be­stuur­lij­ke fu­sie van de vijf SO's en de FSB is een bij­zon­de­re si­tu­a­tie ont­staan. De zes or­ga­ni­sa­ties re­sul­te­ren on­der een Raad van Be­stuur (RvB), maar tot aan de ju­ri­di­sche fu­sie (streef­da­tum 1 ja­nu­a­ri 2022) func­ti­o­ne­ren de or­ga­ni­sa­ties als af­zon­der­lij­ke een­he­den, dit in zo­wel ju­ri­di­sche als in or­ga­ni­sa­to­ri­sche zin. De zes or­ga­ni­sa­ties heb­ben, con­form eer­de­re ja­ren, ie­der een ei­gen jaar­plan en be­gro­ting op­ge­le­verd. De be­stuur­lij­ke slag­kracht in het fu­sie­pro­ces is es­sen­ti­eel om­dat bij de­ze fu­sie vijf (scree­nings)or­ga­ni­sa­ties be­trok­ken zijn. Daar­om is door de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) ge­ko­zen om eerst be­stuur­lijk te fu­se­ren en daar­mee die be­stuur­lij­ke slag­kracht te waar­bor­gen: met een­heid van be­stuur kun­nen de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties snel­ler tot een ont­werp en im­ple­men­ta­tie­plan voor de fu­sie­or­ga­ni­sa­tie ko­men en ver­min­dert de com­plexi­teit van de be­sluit­vor­ming daar­over

 

Trans­for­ma­tie­pro­ces

De zes or­ga­ni­sa­ties staan voor de op­dracht om te fu­se­ren naar één or­ga­ni­sa­tie. De eer­ste stap hier­in was de be­stuur­lij­ke fu­sie zijn, waar­na van­uit de een­wor­ding toe­ge­werkt gaat wor­den naar een­dui­di­ge werk­pro­ces­sen, een­dui­di­ge ar­beids­voor­waar­den en een BVO NL cul­tuur. Het ge­heel van de fu­sie en het tra­ject daar­na is de Trans­for­ma­tie ge­noemd, de weg daar­naar­toe het trans­for­ma­tie pad. De trans­for­ma­tie be­slaat meer­de­re ja­ren.

 

Be­stu­ring en gover­nan­ce

BVO NL kent een twee­hoof­di­ge Raad van Be­stuur, een voor­zit­ter en een lid, waar­bij de voor­zit­ter en lid elk hun ei­gen aan­dachts­ge­bie­den heb­ben. De Raad van Toe­zicht be­staat mo­men­teel uit zes le­den en heeft uit zijn mid­den een Au­dit­com­mis­sie Fi­nan­ci­ën, com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid en een Re­mu­ne­ra­tie­com­mis­sie in­ge­steld. De­ze com­mis­sies be­spre­ken en be­rei­den on­der­wer­pen voor, maar ne­men de ver­ant­woor­de­lijk­heid en be­voegd­he­den van de Raad van Toe­zicht als ge­heel niet over. De werk­wij­ze van de Raad van Toe­zicht en Raad van Be­stuur is vast­ge­legd re­gle­men­ten en er is spra­ke van een jaar­cy­clus voor de be­han­de­ling van on­der­wer­pen.

 

Raad van Toe­zicht

De Raad van Toe­zicht staat de Raad van Be­stuur ter­zij­de om de am­bi­ties en doel­stel­lin­gen te re­a­li­se­ren, houdt toe­zicht op be­leid en de be­sluit­vor­ming en de al­ge­me­ne gang van za­ken, in­clu­sief de spe­ci­fie­ke, wet­te­lij­ke be­voegd­he­den die daar­bij ho­ren en is werk­ge­ver van het be­stuur. De Raad van Toe­zicht van BVO NL ver­ga­dert (sa­men met de Raad van Be­stuur) ple­nair. Daar­naast eva­lu­eert de Raad van Toe­zicht jaar­lijks het ei­gen func­ti­o­ne­ren en is er jaar­lijks over­leg met de BOR (Cen­tra­le On­der­ne­mings­raad). Ook heb­ben de Re­mu­ne­ra­tie­com­mis­sie, de com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid en de Au­dit­com­mis­sie Fi­nan­ci­ën apart over­leg.

BVO NL streeft naar di­ver­si­teit bin­nen haar Raad van Toe­zicht, zo­wel qua man/vrouw ver­hou­ding, leef­tijd, cul­tu­re­le en so­ci­a­le ach­ter­grond als wat be­treft pro­fes­si­o­ne­le ken­nis, com­pe­ten­ties en denk­stij­len.

Pro­fie­lei­sen lid Raad van Toe­zicht met al­ge­meen (me­disch) pro­fiel met de des­kun­dig­heid: scree­ning en pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie.

 • Toe­zicht­hou­den­de er­va­ring is een pre.
 • Er­va­ring en/of af­fi­ni­teit op een van de ge­bie­den van scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en/of on­co­lo­gie (over­ziet het veld)
 • Be­schikt over een 'he­licop­ter­vie­w' en kan zich op hoofd­lij­nen een oor­deel vor­men en klank­bor­den over het door de Raad van Be­stuur voor­ge­stel­de en ge­voer­de be­leid.
 • Be­zit de er­va­ring en de ken­nis om the­ma's te be­har­ti­gen als de af­stem­ming tus­sen stra­te­gie en be­drijfs­pro­ces­sen, de door­wer­king van het stra­te­gisch be­leid en de con­se­quen­ties op het ge­bied van scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie van ver­an­de­rin­gen in de wet- en re­gel­ge­ving en van dy­na­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen in de ex­ter­ne om­ge­ving.

Het lid neemt deel aan de com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid.

 

Al­ge­me­ne com­pe­ten­ties

 • In­te­ger, on­af­han­ke­lijk en zorg­vul­dig
 • Open, kri­tisch en re­flec­tief
 • Be­schikt over ba­lans tus­sen af­stand hou­den en be­trok­ken zijn
 • Stra­te­gisch in­zicht, be­schikt over he­li­kop­ter­view
 • Pro­ac­tie­ve op­stel­ling; in­for­ma­tie zoe­kend, dóór­vra­gend
 • Be­sluit­vaar­dig en daad­krach­tig
 • In­zicht in het veld van be­lang­heb­ben­den

 

Spe­ci­fie­ke com­pe­ten­ties

 • Be­schikt over re­le­vant net­werk in de ge­zond­heids­zorg
 • Heeft oog voor de cli­ënt –ver­te­gen­woor­digt cli­ënt op toe­zicht­hou­dend ni­veau

Ver­goe­ding

De ver­goe­ding voor het lid van de Raad van Toe­zicht is ge­ba­seerd op de WNT. Tijds­be­las­ting is (naar in­schat­ting) 160 uur op jaar­ba­sis. De aan­stel­ling van le­den van de Raad van Toe­zicht ge­schiedt voor een pe­ri­o­de van vier jaar. Le­den zijn maxi­maal éé­n­maal her­be­noem­baar voor een pe­ri­o­de van vier jaar.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan