Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

In­te­rim Ad­vi­seur Kwa­li­teit en In­for­ma­tie­vei­lig­heid

 • Aantal uren: 16 uur
 • Sluitingsdatum: 1-10-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Jouw func­tie:

Sa­men met een col­le­ga Ad­vi­seur Kwa­li­teit en In­for­ma­tie­vei­lig­heid ben jij ver­ant­woor­de­lijk voor het ad­vi­se­ren en on­der­steu­nen van het ma­na­ge­ment bij de ont­wik­ke­ling, im­ple­men­ta­tie,bor­ging en toet­sing van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid. Jij bent on­ze ex­pert op kwa­li­teits­ge­bied en jij hebt een be­lang­rij­ke rol bij de uit­voe­ring van au­dits. Jij bent werk­zaam op de af­de­ling kwa­li­teit. Je rap­por­teert aan de Ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring.

 

Jouw werk­zaam­he­den:

 • Me­de op­stel­len, ac­tu­a­li­se­ren en be­he­ren van het di­gi­ta­le kwa­li­teits­hand­boek;
 • Be­ge­lei­den van ex­ter­ne au­dits. Deel­na­me ge­sprek­ken, con­tact on­der­hou­den met au­di­to­ren en het aan­le­ve­ren van be­no­dig­de in­for­ma­tie;
 • Toet­sing en bor­gen van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid en het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem;
 • Ad­vi­se­ren van het ma­na­ge­ment en/of de Raad van Be­stuur ten aan­zien van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid;
 • On­der­steu­nen en ad­vi­se­ren het ma­na­ge­ment bij het im­ple­men­te­ren en on­der­hou­den van het kwa­li­teits­sys­teem;
 • Zorg­dra­gen voor voor­lich­ting en in­struc­tie met be­trek­king tot de uit­voe­ring van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid;
 • Knel­pun­ten sig­na­le­ren die on­der an­de­re voort­ko­men uit au­dits, klach­ten­re­gi­stra­tie en vi­si­ta­ties;
 • Pro­bleem- en pro­ce­sana­ly­ses uit­voe­ren, ver­be­ter­voor­stel­len op­stel­len en het be­wa­ken van de plan­ning en uit­voe­ring er­van;
 • Re­gi­stra­tie re­gi­o­na­le in­ci­den­ten be­wa­ken en het af­han­de­len van op­ge­tre­den in­ci­den­ten en ac­ties;
 • Fa­ci­li­te­ren bij het aan­le­ve­ren van in­for­ma­tie voor de di­rec­tie­be­oor­de­ling;
 • Ma­na­gers en me­de­wer­kers on­der­steu­nen en ad­vi­se­ren bij het op­stel­len en aan­pas­sen van kwa­li­teits­do­cu­men­ten (richt­lij­nen, pro­to­col­len, pro­ce­du­res en werk­in­struc­ties);
 • Cor­rec­ties op kwa­li­teits­do­cu­men­ten na goed­keu­ring ver­wer­ken en hier­over in­tern com­mu­ni­ce­ren.

 

Wij vra­gen:

 • Je hebt mi­ni­maal HBO werk- en denk­ni­veau en ken­nis van ISO 9001 en NEN 7510;
 • Je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring bin­nen dit vak­ge­bied;
 • Je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • Je bent ac­cu­raat en op­let­tend.

 

Wij bie­den:

 • Een (ZZP) over­een­komst voor 16 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maxi­maal € 4.227,-)op ba­sis van 36 uur per week of op ba­sis van ZZP;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en

reis­kos­ten­ver­goe­ding;

 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor Rot­ter­dam én van­uit huis te wer­ken.

 

Sol­li­ci­te­ren doe je zo!

Wil je meer we­ten over de pro­ce­du­re of heb je an­de­re vra­gen? Bel dan ge­rust even met Tan­ja van Iter­son (088 248 21 28). Di­rect re­a­ge­ren? Stuur dan je cv en kor­te mo­ti­va­tie naar Car­men Krijt­he, hrm@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan