Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

HR me­de­wer­ker

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 21-2-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures

Voor de af­de­ling HRM & Ar­bo zijn we op zoek naar een cij­fer­vaar­di­ge en
pro­ac­tie­ve

 

HR me­de­wer­ker

voor 24 uur per weekDe af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling HRM & Ar­bo is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 2 HR-ad­vi­seurs en 2 HR me­de­wer­kers.


Als HR me­de­wer­ker on­der­steun je de 2 HR-ad­vi­seurs bij de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie en bij de wer­ving en se­lec­tie van
nieu­we me­de­wer­kers. Je ver­zorgt daar­naast de HR rap­por­ta­ges op het ge­bied van on­der an­de­re ver­zuim en in-door-en uit­stroom voor de con­trol­ler en al­le lei­ding­ge­ven­den.

 

Wat ga je doen

 • je ver­zorgt de HR rap­por­ta­ges voor de con­trol­ler en de On­der­ne­mings­raad. Even­tu­e­le be­no­dig­de wij­zi­gin­gen voer je door;
 • je le­vert pe­ri­o­diek ver­schil­len­de rap­por­ta­ges voor lei­ding­ge­ven­den en sti­mu­leert hen in het ge­bruik van de rap­por­ta­ge­mo­ge­lijk­he­den van het HR sys­teem;
 • je co­ör­di­neert sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­res en plant veel­vul­dig ge­sprek­ken in;
 • je on­der­steunt bij re­cruit­mentac­ti­vi­tei­ten;
 • je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het di­gi­ta­le be­heer van de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie (in You­for­ce van Vis­ma | RAET);
 • je maakt zelf­stan­dig brie­ven en con­trac­ten naar aan­lei­ding van per­so­neels­mu­ta­ties en ar­chi­veert de­ze in het di­gi­ta­le per­so­neels­dos­sier;
 • je re­gi­streert de ver­zuim­mel­din­gen (in Beau­fort van Vis­ma | RAET);
 • je bent func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der van You­for­ce van Vis­ma | Raet en Ver­zuim­sig­naal van Vis­ma.
 • je be­ant­woordt een­vou­di­ge vra­gen van me­de­wer­kers in­za­ke cao, ar­beids­voor­waar­den en wet- en re­gel­ge­ving.

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt mi­ni­maal MBO-4 werk-en denk­ni­veau en een op­lei­ding rich­ting per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk;
 • je hebt aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van rap­por­ta­ges, per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie en bij wer­ving & se­lec­tie;
 • je bent zelf­stan­dig, ac­cu­raat en pro­ac­tief;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je be­schikt over in­te­gri­teit, in­le­vings­ver­mo­gen en tact;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en Ver­zuim­sig­naal is een pré.

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (max. 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.


Meer we­ten?

Bel of mail met:

Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 21 fe­bru­a­ri 2021 te­ge­moet. De on­li­ne ge­sprek­ken vin­den plaats op maan­dag 1 maart 2021.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan