Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

HR-ad­vi­seur

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 8-11-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een er­va­ren:


HR-ad­vi­seur (32 uur per week)

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling HRM & Ar­bo is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring.

 

Wat ga je doen

Als HR-ad­vi­seur geef je sa­men met twee col­le­ga ad­vi­seurs en een HR-me­de­wer­ker in­houd aan het HR be­leid en ad­vi­seer en on­der­steun je lei­ding­ge­ven­den bij de uit­voe­ring daar­van. Al­tijd met het doel me­de­wer­kers en de or­ga­ni­sa­tie ver­der te hel­pen.

Jouw spe­ci­fie­ke por­te­feuil­le richt zich op de borst­kan­ker­scree­ning waar wer­ving & se­lec­tie en ver­zuim be­lang­rij­ke the­ma's zijn. In ver­band met de ju­ri­di­sche fu­sie van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties op kor­te ter­mijn zul­len vraag­stuk­ken op het ge­bied van har­mo­ni­sa­tie ook bin­nen de or­ga­ni­sa­tie gaan spe­len.

Daar­naast:

 • Ben je spar­ring­part­ner voor lei­ding­ge­ven­den op ver­schil­len­de ni­veaus;
 • Ver­taal je ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen in wet- en re­gel­ge­ving naar HR be­leid;
 • Neem je deel aan HR-ge­re­la­teer­de pro­jec­ten;
 • Voer je een deel van de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie uit voor het be­drijfs­on­der­deel waar je aan ver­bon­den bent.


Wat heb je no­dig

 • Je hebt een af­ge­ron­de re­le­van­te Hbo-op­lei­ding op het ge­bied van HR;
 • Je hebt mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring in een ad­vi­se­ren­de HR func­tie;
 • Je hebt af­fi­ni­teit met wer­ving & se­lec­tie;
 • Je krijgt vlot in­zicht in be­drijfs­pro­ces­sen, bent ana­ly­tisch sterk en werkt ge­struc­tu­reerd;
 • Je be­wijst je toe­ge­voeg­de waar­de door je des­kun­dig­heid te com­bi­ne­ren met een pro­ac­tie­ve en klant­ge­rich­te op­stel­ling;
 • Je werkt doel­ge­richt en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid is voor jou van­zelf­spre­kend;
 • Je bent een ste­vi­ge ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid, een be­trok­ken team­spe­ler en een 'spar­ring-part­ner' voor je HR-col­le­ga's.

Ken­nis van het wer­ken met HR ap­pli­ca­ties als Ver­zuim­Sig­naal, Beau­fort en You­for­ce is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • krijg je uit­ste­ken­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den;
 • blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de.


De func­tie is in­ge­schaald in FWG55 (Cao Zie­ken­hui­zen).

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We ont­van­gen je mo­ti­va­tie­brief en CV graag vóór 8 no­vem­ber 2020.

De eer­ste ge­sprek­ken vin­den on­li­ne plaats op vrij­dag­och­tend 13 no­vem­ber 2020. De kan­di­da­ten die hier­voor uit­ge­no­digd wor­den, ont­van­gen ui­ter­lijk op 11 no­vem­ber 2020 be­richt.

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het fu­sie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan