Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Hoofd scree­ning

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 5-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots op ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een:

Hoofd scree­ning voor het Be­vol­kings­on­der­zoek Borst­kan­ker
Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West / 32-36 uur per week

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie
In de­ze uit­da­gen­de en af­wis­se­len­de func­tie werk je sa­men in een team met vier hoof­den scree­ning en de re­gio­ma­na­ger. Dit team is ver­ant­woor­de­lijk voor de ex­cel­len­te uit­voe­ring van de borst­kan­ker­scree­ning in de re­gio Mid­den-West. De­ on­der­zoe­ken vin­den plaats in on­ze on­der­zoeks­cen­tra (vijf­tien mo­bie­le en twee vas­te lo­ca­ties in de re­gi­o's Am­ster­dam en Utrecht). Jij geeft lei­ding aan on­ge­veer 45 ra­dio­di­a­gnos­tisch la­bo­ran­ten (22 fte). Dit doe je op een in­spi­re­ren­de, mo­ti­ve­ren­de wij­ze: Jij krijgt ie­der­een mee! Jij bent met jouw team
ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­ta­tief en kwan­ti­ta­tief uit­ste­ken­de dienst­ver­le­ning door een op­ti­ma­le in­zet van per­so­ne­le en fa­ci­li­tai­re mid­de­len. Ook le­ver je een bij­dra­ge aan het or­ga­ni­sa­tie­be­leid door het ma­ken van de ver­taal­slag van de stra­te­gisch-tac­ti­sche or­ga­ni­sa­tie­doe­len naar team­ni­veau. Je sig­na­leert knel­pun­ten in de da­ge­lijk­se uit­voe­ring, pakt de­ze op en draagt mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen aan. Je stuurt de ra­dio­di­a­gnos­tisch la­bo­ran­ten aan van­uit het hoofd­kan­toor in Am­ster­dam en be­zoekt re­gel­ma­tig de (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­tra.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO ni­veau.
 • Een af­ge­ron­de ma­na­ge­ment­op­lei­ding is een pré.
 • Mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring als lei­ding­ge­ven­de bin­nen de ge­zond­heid­zorg.
 • Ken­nis van ra­dio­lo­gie is een pré.
 • Een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Een team­spe­ler die een hecht team vormt met de re­gio­ma­na­ger en de ove­ri­ge hoof­den scree­ning.
 • Een ge­dre­ven in­spi­re­ren­de lei­ding­ge­ven­de die bouwt aan de ont­wik­ke­ling van en sa­men­hang bin­nen de teams in het ei­gen aan­dachts­ge­bied, met oog voor een zo op­ti­maal mo­ge­lijk func­ti­o­ne­ren van al­le teams.
 • Een ana­ly­tisch en so­ci­aal lei­ding­ge­ven­de die zorg voor de in­di­vi­du­e­le me­de­wer­kers kan com­bi­ne­ren met de op­ti­ma­li­sa­tie van werk­pro­ces­sen en de in­tro­duc­tie van nieu­we sys­te­men.
 • Een lei­ding­ge­ven­de die uit­voe­ren­de werk­zaam­he­den niet schuwt en re­gel­ma­tig op de werk­vloer/ (mo­bie­le) units aan­we­zig is.
 • Een ster­ke per­soon­lijk­heid met be­drijfs­kun­dig in­zicht, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en re­sul­taat­ge­richt.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker.
 • Een pret­ti­ge en col­le­gi­a­le werk­om­ge­ving.
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60 (mi­ni­maal € 3.322,- maxi­maal € 4.798,- bru­to per maand op ba­sis van 36 uur).
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding van 0,19 cent per ki­lo­me­ter (on­be­perkt ook als je met het open­baar ver­voer komt) en een sport­ver­goe­ding van € 200,- net­to per jaar naar ra­to van je dienst­ver­band.
 • Een werk­lo­ca­tie die met het open­baar ver­voer goed be­reik­baar is. Er is ook ge­le­gen­heid om te par­ke­ren. Op dit mo­ment ver­loopt een deel van de werk­zaam­he­den van­uit huis, hier­in word je ui­ter­aard ge­fa­ci­li­teerd.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?
Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent CV, ont­van­gen wij graag vóór 6 de­cem­ber 2021. De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit twee ge­sprek­ken, een as­sess­ment en een ar­beids­voor­waar­den­ge­sprek. De eer­ste ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den in week 49 (8 of 9 de­cem­ber 2021) en de twee­de ge­sprek­ken in week 50 (15, 16 of 17 de­cem­ber 2021). Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan via on­ze web­si­te htt­ps://wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt te­ge­lij­ker­tijd in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re stel­len wij niet op prijs.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan