Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Func­ti­o­neel Be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 15-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Per di­rect zijn wij op zoek naar een:

Func­ti­o­neel Be­heer­der

Als Func­ti­o­neel Be­heer­der draag je zorg voor de ap­pli­ca­ties ten be­hoe­ve van het func­ti­o­ne­ren van de pri­mai­re pro­ces­sen in het bij­zon­der van de darm­kan­ker­scree­ning en baar­moe­der­hals­kan­ker­scree­ning. De­ze moe­ten vol­doen aan ge­stel­de ei­sen en wen­sen van de or­ga­ni­sa­tie bin­nen de door de lan­de­lij­ke be­heer­or­ga­ni­sa­tie ge­stel­de ka­ders.

Ver­der ver­taal en im­ple­men­teer je ge­brui­kers- en ma­na­ge­ment­vra­gen naar func­ti­o­ne­le de­fi­ni­ties voor toe­pas­sin­gen. Je de­fi­ni­eert de func­ti­o­na­li­teit voor toe­pas­sin­gen van­uit pro­ces­ver­be­te­ring en je maakt in­for­ma­tie­voor­zie­ning de­fi­ni­ties naar aan­lei­ding van vra­gen. Het be­wa­ken van en het ad­vi­se­ren over het au­to­ri­sa­tie­be­leid en over de in­for­ma­tie­be­vei­li­ging van ap­pli­ca­ties in ge­bruik bin­nen BVO be­ho­ren te­vens tot jouw ta­ken. Je be­reidt chan­ges voor en je co­ör­di­neert de­ze. We ver­wach­ten dat jij dé func­ti­o­neel be­heer­der bent die op een ge­struc­tu­reer­de wij­ze om­gaat met het bun­de­len van in­ci­den­ten en op een pro­ac­tie­ve wij­ze pro­ble­men voor­komt.

Je ont­vangt hi­ë­rar­chisch lei­ding van de ma­na­ger pri­mai­re pro­ces­sen.

Wij vra­gen

 • Een re­le­van­te op­lei­ding en ken­nis op mi­ni­maal HBO-ni­veau.
 • Werk­er­va­ring in soort­ge­lij­ke func­tie.
 • Je werkt ac­cu­raat, ana­ly­tisch en sys­te­ma­tisch.
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrif­te­lij­ke en mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Je be­schikt over de vol­gen­de com­pe­ten­ties: ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen, klant­ge­richt, ini­ti­a­tief­rijk, zorg­vul­dig, over­tui­gings­kracht, ver­ant­woor­de­lijk­heid en re­sul­taat­ge­richt­heid.

Wij bie­den

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een or­ga­ni­sa­tie die vol­op in ont­wik­ke­ling is met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Een func­tie van 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met uit­zicht op ver­len­ging bij ge­ble­ken ge­schikt­heid.
 • Het maand­sa­la­ris vol­gens CAO-Zie­ken­hui­zen in schaal FWG 50 (mi­ni­maal € 2.526,- tot maxi­maal € 3.774,-), ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de CAO-Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.

Pro­ce­du­re

 • De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats in week 52 op dins­dag 22 de­cem­ber 2020
 • De­ze wer­ving wordt ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit­ge­zet, waar­bij in­ter­ne kan­di­da­ten bij ge­lij­ke ge­schikt­heid voor­rang heb­ben op ex­ter­ne kan­di­da­ten.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij de eer­de­re werk­ge­vers, te­vens vra­gen we om een "ver­kla­ring om­trent ge­drag".
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan