Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 28-9-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Jij om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn voor de re­gio Mid­den-West per di­rect op zoek naar een:

Func­ti­o­neel Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

36 uur per week (lo­ca­tie Am­ster­dam)

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der ben je on­der­deel van het team ICT dat valt on­der het be­drijfs­bu­reau. Je ont­vangt ge­brui­kers­vra­gen van de eer­ste­lijns help­desk om ver­vol­gens de twee­de­lijns sup­port te ver­zor­gen. Ook in­ven­ta­ri­seer je ge­brui­kers­wen­sen en be­kijk je sa­men met het team hoe de­ze te re­a­li­se­ren zijn. Daar­naast draag je zorg voor de af­stem­ming en kop­pe­ling van de ap­pli­ca­ties met ove­ri­ge be­drijfs­sys­te­men. Je on­der­houdt con­tac­ten met de le­ve­ran­ciers van de ap­pli­ca­ties be­tref­fen­de het func­ti­o­neel ge­bruik, nieu­we ont­wik­ke­lin­gen en kop­pe­lin­gen met an­de­re pak­ket­ten. Ver­der draag je op­los­sin­gen aan voor knel­pun­ten en te­kort­ko­min­gen ten aan­zien van de func­ti­o­na­li­teit en per­for­man­ce van ap­pli­ca­ties. Met de ove­ri­ge ap­pli­ca­tie­be­heer­ders zorg je voor af­doen­de be­vei­li­gings- en au­to­ri­sa­tie­maat­re­ge­len. Je ont­wik­kelt ge­brui­kers­in­struc­ties en ver­zorgt voor­lich­ting/trai­ning en ont­wik­kelt zo­no­dig in­struc­tie­ma­te­ri­aal. Het ICT team be­staat uit een drie­tal func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­ders, een me­de­wer­ker werk­plek­be­heer en een help­deskme­de­wer­ker. In de­ze func­tie leg je ver­ant­woor­ding af aan de ma­na­ger Be­drijfs­bu­reau.

Je ver­te­gen­woor­digt re­gio Mid­den-West en het team ICT als re­gi­o­naal be­heer­der van de ap­pli­ca­ties in de lan­de­lij­ke be­sluit­vor­ming met be­trek­king tot ICT. Ook ben je plaats­ver­van­gend re­gi­o­naal se­cu­ri­ty of­fi­cer. Je bent in de­ze rol be­trok­ken bij de co­ör­di­na­tie van al­le ac­ti­vi­tei­ten rond­om het (con­ti­nue) 'pro­ces' van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging (IB) bin­nen de re­gio Mid­den-West. Je im­ple­men­teert en on­der­houdt sa­men met de re­gi­o­na­le se­cu­ri­ty of­fi­cer (RSO) het In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Ma­na­ge­ment Sy­s­tem. Je on­der­steunt en ad­vi­seert het ma­na­ge­ment en de me­de­wer­kers bij in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­in­ci­den­ten.

Wij vra­gen

 • HBO werk- en denk­ni­veau aan­ge­vuld met ge­de­gen ken­nis van func­ti­o­neel be­heer;
 • Af­fi­ni­teit met be­drijfs­pro­ces­sen (zo­als: HR, Fi­nan­ce, Plan­ning);
 • Er­va­ring met AFAS Pro­fit en AFAS In­Si­te of ge­lijk­waar­di­ge ap­pli­ca­ties;
 • Bij voor­keur er­va­ring met het func­ti­o­neel be­heer van OR­TEC en MS365;
 • Er­va­ring met ser­vi­cema­na­ge­ment too­ling zo­als Top­Desk;
 • Uit­ste­kend in staat zijn om te zor­gen voor een con­struc­tie­ve sa­men­wer­king tus­sen de SAAS le­ve­ran­ciers en Be­vol­kings­on­der­zoek;
 • Een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal en vol­doen­de be­heer­sing van de En­gel­se taal;
 • Goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den zo­als; ge­duld, tact, luis­te­ren en in­le­vings­ver­mo­gen;
 • Een pro-ac­tie­ve­hou­ding en denkt mee in ter­men van ver­be­te­rin­gen/op­los­sin­gen;
 • Een dienst­ver­le­nen­de hou­ding en bent stress­be­sten­dig.

Wij bie­den

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 50 (maxi­maal € 3.774,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring;
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor in Am­ster­dam én van­uit huis te wer­ken.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?

Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent cv, ont­van­gen wij graag vóór
29 sep­tem­ber 2021. De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken zul­len on­li­ne plaats­vin­den.

Bij de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen. Vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

De­ze va­ca­tu­re zal te­ge­lij­ker­tijd zo­wel in­tern als ex­tern wor­den ge­plaatst. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten. Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan