Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Da­ta en­gi­neer

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. Ge­za­men­lij­ke on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten, wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Da­ta en­gi­neer

36 uur per week

Als da­ta en­gi­neer houd jij je be­zig met het in­le­zen en on­der­zoe­ken van da­ta. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de BI-bec­kend en werkt sa­men met da­ta ana­lis­ten en da­ta re­por­ters op de af­de­ling Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce. Je ont­wik­kelt en be­heert ETL, het da­ta­mo­del en da­ta­wa­re­hou­se van on­ze or­ga­ni­sa­tie.  ETL is ge­richt op het op­ha­len van da­ta uit bron­sys­te­men en het trans­for­me­ren/pre­pa­re­ren van  da­ta voor de di­ver­se toe­pas­sings­ge­bie­den. Hier­mee leg jij de ba­sis voor al­le rap­por­ta­ges en ana­ly­ses die uit­ge­voerd moe­ten wor­den voor één of meer­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een op­lei­ding op HBO/WO-ni­veau
 • Je hebt mi­ni­maal 1 jaar er­va­ring als da­ta en­gi­neer of soft­wa­re­ont­wik­ke­laar
 • Je hebt er­va­ring met het op­zet­ten en on­der­hou­den van da­ta kop­pe­lin­gen, batch en strea­ming pi­pe­li­nes (ETL/ELT), re­la­ti­o­ne­le da­ta­ba­ses en dy­na­mi­sche da­ta­ba­ses
 • Je hebt ken­nis van Agi­le wer­ken, da­ta­ma­na­ge­ment, ex­trac­tie­tools en co­des zo­als T-SQL, SQL en SSIS
 • Je bent cre­a­tief, hebt een scher­pe blik en een ge­zon­de do­sis hu­mor
 • Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 36 uur per week
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer)
 • Be­te­ke­nis­vol werk waar­bij je met da­ta een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan