Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Da­ta ana­list en re­por­ter

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 26-3-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures

'Ga jij op­spo­ring van kan­ker ver­be­te­ren door da­ta?'

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf (nu nog re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de door­ont­wik­ke­ling van het op maat ge­maak­te IT-sys­teem ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB trans­for­meert zich mo­men­teel van be­heer­or­ga­ni­sa­tie naar een net­werk­or­ga­ni­sa­tie die da­ta hoog op de agen­da heeft staan.
De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; be­trok­ken, taak­vol­was­sen, duur­zaam en be­trouw­baar.

De af­de­ling Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce ver­zorgt rap­por­ta­ges aan me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties, FSB en an­de­re in­stel­lin­gen. Het BI-team be­staat uit ca. 6 per­so­nen die ener­zijds de ex­trac­tie en trans­for­ma­tie van de da­ta ver­zor­gen, an­der­zijds de rap­por­ta­ges vorm­ge­ven con­form de wen­sen van de ge­brui­kers.

Voor ons BI-team zijn we op zoek naar een pro­ac­tie­ve, nauw­keu­ri­ge, re­sul­taat­ge­rich­te en er­va­ren:

Da­ta ana­list en re­por­ter (32-36 uur per week, in Utrecht)

Wat ga je doen?

Sa­men met col­le­ga's van het BI-team ver­werk je da­ta tot ge­de­gen dash­boards, rap­por­ta­ges en bruik­ba­re in­zich­ten. Je helpt mee om com­plexe vraag­stuk­ken in­zich­te­lij­ker te ma­ken. Je voert het ge­sprek met di­ver­se groe­pen ge­brui­kers waar­on­der me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en van an­de­re or­ga­ni­sa­ties waar­on­der me­disch spe­ci­a­lis­ten en on­der­zoe­kers. Je ana­ly­seert hun wen­sen en ver­taalt die naar ge­de­tail­leer­de spe­ci­fi­ca­ties voor rap­por­ten. Je werkt mee aan de ont­wik­ke­ling van di­ver­se rap­por­ta­ges. Om­dat de­ze func­tie raak­vlak­ken heeft met de tech­niek, heb je voort­du­rend con­tact met je team­ge­no­ten, waar­mee je op zoek gaat naar de best mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen. Daar­naast speel je een (stu­ren­de) rol in de ont­wik­ke­ling en het ge­bruik van een uni­for­me set van in­di­ca­to­ren en werk je mee aan pro­jec­ten ter be­vor­de­ring van da­ta­kwa­li­teit.

Als da­ta ana­list en re­por­ter richt jij je op:

 • Ver­ta­len van de bu­si­ness vraag naar func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ont­wer­pen voor BI-op­los­sin­gen;
 • Ont­wik­ke­len van dash­boards, rap­por­ta­ges en query's op de be­staan­de da­ta-mo­del­len van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Op­stel­len en up-to-da­te hou­den van (ge­brui­kers)do­cu­men­ta­tie.

Je ont­vangt lei­ding van de team­lei­der BI.

Wie ben jij?

 • Je hebt een af­ge­rond WO-di­plo­ma op het ge­bied van ge­zond­heids­zorg/epi­de­mi­o­lo­gie, (be­drijfs­kun­di­ge) in­for­ma­ti­ca of ver­ge­lijk­baar
 • Je hebt mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie
 • Je hebt er­va­ring met het bou­wen van que­ries, het doen van da­ta-ana­ly­ses en/ of het op­ti­ma­li­se­ren van ETL-pro­ces­sen
 • Je hebt ken­nis van sta­tis­tiek en ana­ly­se­me­tho­den.
 • Je bent sterk ana­ly­tisch in­ge­steld en kunt hel­der com­mu­ni­ce­ren, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk
 • Je bent pro­ac­tief en se­cuur en kunt zelf­stan­dig wer­ken
 • Je werkt ge­struc­tu­reerd en bent re­sul­taat­ge­richt
 • Je denkt in op­los­sin­gen en mo­ge­lijk­he­den om rap­por­ta­ges en dash­boards maxi­maal aan te la­ten slui­ten bij de doel­stel­lin­gen van je op­dracht­ge­vers, ook ben je in staat hier­in te ad­vi­se­ren. Je bent nieuws­gie­rig naar de be­hoef­te ach­ter ge­wens­te da­ta en rap­por­ta­ges en gaat graag in ge­sprek op wel­ke wij­ze je dit het bes­te kunt in­vul­len. Je kunt goed door­vra­gen en hebt snel door wat een ge­brui­ker echt no­dig heeft.
 • Je hebt ken­nis van/ er­va­ring met (ver­schil­len­de) ana­ly­ti­sche tools, SQL en/of MS SSIS.

Wat bie­den we jou?

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Het be­treft een aan­stel­ling van 32-36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • Het kan­toor van FSB be­vindt zich op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht.
 • Een sa­la­ris op ba­sis van FWG 55/60 (CAO-Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal €2.665,- en maxi­maal €4.466,- per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week be­draagt, in­clu­sief 8,33% va­kan­tie­geld en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een sport­ver­goe­ding.

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan