Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Da­ta Ana­list

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 8-8-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

32 - 36 uur per week

'Ga jij de op­spo­ring van kan­ker ver­be­te­ren door da­ta?'

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou en je ont­wik­ke­ling, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten? Dan voel jij je vast thuis bij de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door FSB. On­ze vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren per 1 ja­nu­a­ri 2022 tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de op­spo­ring van kan­ker, de ver­an­der­op­ga­ve van on­ze or­ga­ni­sa­tie en zoek je een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie als Da­ta ana­list, dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

Voor ons BI-team zijn we op zoek naar een Da­ta ana­list (32 – 36 uur per week, lo­ca­tie Utrecht).

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Sa­men met col­le­ga's van het BI-team ver­werk je da­ta tot ge­de­gen dash­boards, rap­por­ta­ges en bruik­ba­re in­zich­ten. Je helpt mee om com­plexe vraag­stuk­ken in­zich­te­lij­ker te ma­ken. Je voert het ge­sprek met di­ver­se groe­pen ge­brui­kers waar­on­der me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en van an­de­re or­ga­ni­sa­ties waar­on­der me­disch spe­ci­a­lis­ten en on­der­zoe­kers. Je ana­ly­seert hun wen­sen en ver­taalt die naar ge­de­tail­leer­de spe­ci­fi­ca­ties voor rap­por­ten. Je werkt mee aan de ont­wik­ke­ling van di­ver­se rap­por­ta­ges. Om­dat de­ze func­tie raak­vlak­ken heeft met de tech­niek, heb je voort­du­rend con­tact met je team­ge­no­ten, waar­mee je op zoek gaat naar de best mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen. Daar­naast speel je een (stu­ren­de) rol in de ont­wik­ke­ling en het ge­bruik van een uni­for­me set van in­di­ca­to­ren en werk je mee aan pro­jec­ten ter be­vor­de­ring van da­ta­kwa­li­teit.

Als Da­ta ana­list richt jij je op:

 • Ver­ta­len van de bu­si­ness vraag naar func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ont­wer­pen voor BI-op­los­sin­gen;
 • Ont­wik­ke­len van dash­boards, rap­por­ta­ges en query's op de be­staan­de da­ta-mo­del­len van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Op­stel­len en up-to-da­te hou­den van (ge­brui­kers)do­cu­men­ta­tie.

Het team met pro­fes­si­o­nals waar­in je komt te wer­ken is di­vers en be­staat uit 6 col­le­ga's, waar­on­der Da­ta Ana­lis­ten en Da­ta En­gi­neers. In de­ze func­tie leg je ver­ant­woor­ding af aan Wen­dy Sie­verts, Team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van (be­drijfs­kun­di­ge) in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of ver­ge­lijk­ba­re stu­die met een groot da­ta com­po­nent. Een stu­die in ge­zond­heids­zorg/epi­de­mi­o­lo­gie of werk­er­va­ring hier­in is een pré;
 • Je hebt mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • Je hebt er­va­ring met het bou­wen van query's, het doen van da­ta-ana­ly­ses en/ of het op­ti­ma­li­se­ren van ETL-pro­ces­sen;
 • Je hebt ken­nis van sta­tis­tiek en ana­ly­se­me­tho­den;
 • Je hebt ken­nis van/ er­va­ring met (ver­schil­len­de) ana­ly­ti­sche tools, SQL en/of MS SSIS;
 • Er­va­ring met rap­por­ta­ge/da­ta vi­su­a­li­sa­tie tools zo­als Bu­si­ness Ob­jects, Web­Fo­cus, Ta­bleau of Po­wer­BI is een pré;
 • Ken­nis van of er­va­ring met Agi­le wer­ken is een pré;
 • Er­va­ring als Scrum Mas­ter of een cer­ti­fi­ce­ring hier­in is een pré;
 • Ken­nis van of er­va­ring met be­heer­stan­daar­den zo­als ITSM, ASL, BiSL of ITIL is een pré.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is ana­ly­tisch in­ge­steld en kan hel­der com­mu­ni­ce­ren, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Is pro­ac­tief en se­cuur en kan zelf­stan­dig en ge­struc­tu­reerd wer­ken;
 • Denkt in op­los­sin­gen en mo­ge­lijk­he­den om rap­por­ta­ges en dash­boards maxi­maal aan te la­ten slui­ten bij de doel­stel­lin­gen van op­dracht­ge­vers;
 • Is nieuws­gie­rig naar de be­hoef­te ach­ter de ge­wens­te da­ta en rap­por­ta­ges en kan goed door­vra­gen naar wat een ge­brui­ker echt no­dig heeft;
 • Heeft een flexi­be­le hou­ding in een or­ga­ni­sa­tie in ver­an­de­ring.

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maxi­maal € 4.227,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan