Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken

 • Aantal uren: 28 uur
 • Sluitingsdatum: 5-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken voor 28 uur per week.

Als Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken be­han­del je sa­men met col­le­ga-co­ör­di­na­to­ren, de fa­ci­li­tai­re mel­din­gen die bin­nen­ko­men bij de Ser­vi­ce­desk en heb je een re­gie­func­tie op fa­ci­li­tair ge­bied. Je hebt zo­wel con­tac­ten met le­ve­ran­ciers als­ook met me­de­wer­kers van de scree­nings­een­he­den en kan­to­ren. Het team Fa­ci­li­tair be­hoort tot de af­de­ling Staf en be­staat uit 2 co­ör­di­na­to­ren Fa­ci­li­tai­re Za­ken en een staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair. Het team on­der­steunt het pri­mai­re pro­ces van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De stand­plaats is Maas­tricht-Air­port en daar­naast werk je ge­mid­deld 1 dag per week in Eind­ho­ven (in over­leg).

Wij vra­gen wij?

 • jij hebt een re­le­van­te, af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO- ni­veau bij voor­keur Fa­ci­li­ty Ma­na­ge­ment;
 • je hebt mi­ni­maal 3 jaar prak­ti­sche er­va­rings­ken­nis op fa­ci­li­tair ge­bied;
 • je hebt een ser­vi­ce- en re­sul­taat­ge­rich­te en pro-ac­tie­ve werk­hou­ding;
 • je bent be­trok­ken, op­los­sings­ge­richt, des­kun­dig en en­thou­si­ast;
 • je hebt uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • je hebt er­va­ring in het on­der­han­de­len met le­ve­ran­ciers en met con­tract­be­heer;
 • je hebt ken­nis en er­va­ring met MS Of­fi­ce; ken­nis van Top­desk is een pré;
 • je hebt een au­to tot je be­schik­king in ver­band met rei­zen in de re­gio;
 • je be­schikt over pri­ma ad­vies­vaar­dig­he­den.

 

Daar­naast:

 • ben je aan­spreek­punt voor le­ve­ran­ciers en ge­brui­kers t.b.v. on­der­houd van ge­bou­wen en scree­nings­een­he­den;
 • be­waak je of de le­ve­ran­cier le­vert wat is af­ge­spro­ken;
 • stel je ad­vie­zen op en op­ti­ma­li­seer je fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen en over­een­kom­sten;
 • neem je deel aan werk­over­leg­gen van het team Fa­ci­li­tair en de Staf;
 • ver­zorg je ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie;
 • en on­der­steun je bij het be­heer van stand­plaat­sen.

Dit bie­den wij:

 • wer­ken in een klein team met een open, in­for­me­le werk­sfeer;
 • in­scha­ling in FWG 45; mi­ni­maal € 2.319,- tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur);
 • rechts­po­si­tie vol­gens CAO-zie­ken­huis; goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den;
 • een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

 

Een e-as­sess­ment maakt even­tu­eel on­der­deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Daar­naast zal ook een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) deel uit­ma­ken van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan