Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Com­mu­ni­ca­tiema­na­ger

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 8-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Con­text

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.


Tran­si­tie

De vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht, één Raad van Be­stuur en de stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land op­ge­richt.

Wij zijn op­zoek naar een:

Com­mu­ni­ca­tiema­na­ger

36 uur per week

De com­mu­ni­ca­tie­ac­ti­vi­tei­ten bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie wor­den in de hui­di­ge si­tu­a­tie re­gi­o­naal ge­co­ör­di­neerd. Om te ko­men tot de meest ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve in­zet, is het nood­za­ke­lijk om dit te cen­tra­li­se­ren. Met res­pect voor de be­staan­de re­gi­o­na­le or­ga­ni­sa­ties kijk jij kri­tisch -en cre­a­tief- naar de be­no­dig­de ver­nieu­win­gen om te ko­men tot een ont­werp, im­ple­men­ta­tie en uit­voe­ring van een een­dui­dig com­mu­ni­ca­tie­be­leid van­uit één or­ga­ni­sa­tie. Cen­tra­li­sa­tie ver­sus de­cen­tra­li­sa­tie spe­len hier­in een gro­te rol. Met een stra­te­gi­sche blik be­paal je koers en geef je rich­ting met als doel voort­gang. Je bent je be­wust van de or­ga­ni­sa­tie­cul­tuur, maar je be­grijpt en door­leeft de ur­gen­tie om com­mu­ni­ca­tie lan­de­lijk in te rich­ten. Jouw aan­pak is hel­der, open en voor ie­der­een be­grij­pe­lijk. Je com­mu­ni­ceert po­si­tief, maakt dui­de­lij­ke af­spra­ken en spreekt an­de­ren mak­ke­lijk aan. Je staat be­kend om jouw ex­per­ti­se, maar ze­ker ook om je re­sul­taat­ge­rich­te in­stel­ling.

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Je ope­reert bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en je rap­por­teert aan de kwar­tier­ma­ker Stra­te­gi­sche P&O. Je bent in de­ze func­tie ver­ant­woor­de­lijk voor de client­com­mu­ni­ca­tie/voor­lich­ting, in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie en ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie. Jouw func­tie is nieuw bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie. Voor de­ze func­tie zijn wij op zoek naar een er­va­ren ma­na­ger met een aan­toon­ba­re track­re­cord op het ge­bied van ver­an­der­ma­na­ge­ment en com­mu­ni­ca­tie­vraag­stuk­ken. Je bent sterk in het bren­gen van ver­bin­ding en in staat om men­sen in hun kracht te zet­ten. Je hebt re­cen­te­lijk aan­toon­baar ver­ge­lijk­ba­re ver­an­der­op­drach­ten ver­vuld.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding (mar­ke­ting)com­mu­ni­ca­tie op WO ni­veau;
 • Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie bij voor­keur in de zorg­sec­tor of het pu­blie­ke do­mein;
 • Ten­min­ste vijf jaar re­le­van­te ma­na­ge­ment­er­va­ring;
 • Je bent aan­toon­baar in staat een team aan te stu­ren en pro­ces­sen te hel­pen ver­be­te­ren;
 • Je draagt bij aan op­los­sings­rich­tin­gen voor or­ga­ni­sa­to­ri­sche vraag­stuk­ken op zo­wel stra­te­gisch, tac­tisch als ope­ra­ti­o­neel ni­veau;
 • Je bent een on­der­ne­men­de en in­spi­re­ren­de ver­bin­der;
 • Je be­schikt over een ste­vi­ge per­soon­lijk­heid en na­tuur­lijk over­wicht;
 • Je bent ac­tie- en re­sul­taat­ge­richt; je hebt het ver­mo­gen om plan­nen om te zet­ten in con­cre­te ac­ties;
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrijf­vaar­dig­he­den en uit­druk­kings­vaar­dig­he­den;
 • Je hebt er­va­ring als woord­voer­der.

Wij bie­den:

 • Een uit­da­gen­de op­dracht met een con­tract voor 36 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Je werkt lan­de­lijk en hebt de mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken; over­leg­gen vin­den plaats op ons kan­toor in Utrecht.
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan