Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Pro­ac­tie­ve com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

 • Aantal uren: 16-20 uur
 • Sluitingsdatum: 10-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West is op zoek naar een

Pro­ac­tie­ve com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

voor 16 uur per week

in Rot­ter­dam

Je wordt on­der­deel van een af­de­ling van vier com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs. Met z'n vie­ren trek­ken we de spreek­woor­de­lij­ke "com­mu­ni­ca­tie­kar". Dat doen we met veel en­thou­si­as­me en be­trok­ken­heid en al­tijd van­uit de over­tui­ging dat de ser­vi­ce naar on­ze cli­ën­ten nóg be­ter kan. In dit zelf­or­ga­ni­se­ren­de team ge­ven we de in­ter­ne en ex­ter­ne com­mu­ni­ca­tie vorm van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker.

 

Je hebt een dui­de­lij­ke vi­sie op in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie. In de­ze rol ben je een be­lang­rij­ke scha­kel tus­sen je ei­gen team en de rest van de or­ga­ni­sa­tie. Je fun­geert als be­trouw­baar aan­spreek­punt voor col­le­ga's van an­de­re af­de­lin­gen die dan ook re­gel­ma­tig aan je bu­reau staan. Daar­naast ben je aan­spreek­punt voor de re­gi­o­na­le pers. Je bent niet bang om pro­jec­ten op te pak­ken en stelt je daar­in pro­ac­tief op. Voor jou is het glas al­tijd half­vol. Met een po­si­tie­ve hou­ding en de no­di­ge hu­mor treed je de uit­da­gin­gen in je werk te­ge­moet. Ui­ter­aard spreek en schrijf je hel­de­re taal, die zo­wel on­ze me­de­wer­kers als on­ze cli­ën­ten aan­spreekt. Je bent scherp op kan­sen in (so­ci­al) me­dia en zoekt ac­tief naar mo­ge­lijk­he­den om on­ze or­ga­ni­sa­tie te ver­te­gen­woor­di­gen op re­gi­o­na­le en lan­de­lij­ke eve­ne­men­ten.

 

Wat wij van je vra­gen

 • een re­le­van­te af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO/uni­ver­si­tair ni­veau;
 • mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring als com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur;
 • een nieuws­gie­ri­ge, open en (zelf)re­flec­te­ren­de hou­ding;
 • een klant­ge­rich­te in­stel­ling, waar­bij je flexi­bel bent waar dat kan, maar
  stand­vas­tig als dat no­dig is;
 • om­ge­vings­sen­si­ti­vi­teit en een goed ge­voel voor ver­hou­din­gen;
 • goe­de ad­vies­vaar­dig­he­den;
 • ge­voel en bij voor­keur ken­nis van vorm­ge­ving en vi­deo­be­wer­king (Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, IMo­vie en Ado­be Pre­mie­re Pro);
 • er­va­ring met Sha­re­Point als in­tra­net is han­dig;
 • een or­ga­ni­sa­tie­ta­lent die de hand niet om­draait voor het or­ga­ni­se­ren van een bij­een­komst of persmo­ment;
 • je bent be­reid om de ene week op woens­dag en de an­de­re week op vrij­dag te wer­ken.

Wat wij je bie­den

 • een dienst­ver­band in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen 2019-2021 in sa­la­ris­schaal 55 (van­af 1-1-2021 max. € 4.227, - bru­to per maand bij 36 uur/week);
 • een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris;
 • ge­zel­li­ge en be­trok­ken col­le­ga's die graag een di­gi­ta­le kof­fie met je drin­ken.

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het fu­sie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan