Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 16-8-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn per di­rect op zoek naar een zelf­stan­di­ge Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer voor 36 uur per week.

Doel / kern van de func­tie:

Als In­for­ma­ti­on Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer (CI­SO) werk je nauw sa­men met team  Kwa­li­teit en ICT en rap­por­teer je aan ma­na­ger staf.

Je houdt je be­zig met het co­ör­di­ne­ren van al­le ac­ti­vi­tei­ten rond­om het (con­ti­nue) ‘pro­ces’ van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging (IB) bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid.

De werk­zaam­he­den zul­len over­we­gend op ons kan­toor in Maas­tricht/Eind­ho­ven uit­ge­voerd wor­den en be­dra­gen o.a.:

 • het op peil bren­gen en hou­den van het in­for­ma­tie­vei­lig­heids­be­leid en pri­va­cy­be­scher­ming con­form de vast­ge­stel­de norm;
 • het ad­vi­se­ren over ont­wik­ke­lin­gen, ri­si­co’s en kan­sen met be­trek­king tot be­vei­li­gings – en pri­va­cy­vraag­stuk­ken;
 • zorg­dra­gen voor de aan­le­ve­ring van ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie en hier­over ad­vi­se­ren;
 • het ver­zor­gen van be­wust­wor­dings­bij­een­kom­sten voor me­de­wer­kers op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming;
 • het co­ör­di­ne­ren van ac­ti­vi­tei­ten na ma­ni­fes­ta­tie van be­vei­li­ging- en pri­va­cyin­ci­den­ten en het ne­men van maat­re­ge­len om ver­ge­lijk­ba­re in­ci­den­ten te voor­ko­men;
 • fun­ge­ren als aan­spreek­punt op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming.

Wat vra­gen wij?

 • een HBO of WO di­plo­ma of er­ken­de graad in in­for­ma­ti­on se­cu­ri­ty, in­for­ma­tie­kun­de of IT
 • (bij voor­keur) in het be­zit van een CISSP-, CISM- of CI­SA- cer­ti­fi­ce­ring of be­reid die te ha­len;
 • ken­nis van ver­an­der­kun­de, be­stuur­lijk sen­si­tief en je kunt om­gaan met weer­stan­den in de or­ga­ni­sa­tie;
 • tech­ni­sche ken­nis ge­re­la­teerd aan de bu­si­ness en ken­nis van NEN7510, AVG en an­de­re re­le­van­te wet- en re­gel­ge­ving;
 • mi­ni­maal drie jaar er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • ana­ly­tisch ver­mo­gen, goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den in woord en ge­schrift, or­ga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vi­teit en over­tui­gings­kracht;
 • je zoekt steeds naar sa­men­wer­king bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie, ook bui­ten je ei­gen af­de­ling.

Dit bie­den wij:

 • Een veel­zij­di­ge func­tie in een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • We vin­den het be­lang­rijk dat je je blijft ont­wik­ke­len. Daar­om bie­den we fa­ci­li­tei­ten en ruim­te om aan je ei­gen ont­wik­ke­ling te wer­ken.
 • In­scha­ling in FWG-55: mi­ni­maal € 2.789,- tot maxi­maal € 4.111,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur per week).
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gends de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

 

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan