Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Be­leids­me­de­wer­ker Be­vol­kings­on­der­zoek

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 11-1-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures

Het be­vol­kings­on­der­zoek

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met ke­ten­part­ners zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen en wordt on­der­steund door een sha­red ser­vi­ce cen­tre (FSB). Be­vol­kings­on­der­zoek draagt met kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge scree­ning sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ont­wik­ke­ling. Dit vraagt om flexi­be­le me­de­wer­kers die in een or­ga­ni­sa­tie wil­len wer­ken die in trans­for­ma­tie is.

In het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wor­den vrou­wen tus­sen de 30 en 60 jaar eens in de vijf jaar uit­ge­no­digd om een uit­strijk­je te la­ten ma­ken. Ook kun­nen ze een zelf­af­na­me­set aan­vra­gen. De uit­voe­ring van het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wordt lan­de­lijk ge­ma­na­ged door het Over­leg Ma­na­gers Cer­vix (OMC). Het OMC be­staat uit vier le­den met ei­gen deel­ge­bie­den.

Het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker is een dy­na­misch pro­gram­ma. De over­een­kom­sten voor de HPV-test en de Zelf­af­na­me Set (ZAS) lo­pen af per 8 ok­to­ber 2022. Daar­om zijn de voor­be­rei­din­gen voor ver­schil­len­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten ge­start.

Daar­naast moet er met in­gang van de twee­de scree­nings­ron­de in 2022 re­ke­ning ge­hou­den wor­den met wij­zi­gin­gen in het uit­no­di­gings­sche­ma en de screen­po­pu­la­tie en mo­ge­lijk ook een an­de­re com­bi­na­tie van HPV-test en ZAS. Daar­naast is er de wens om het be­vol­kings­on­der­zoek ver­der te ver­be­te­ren door het ver­bre­den van de com­mu­ni­ca­tie voor een toe­gan­ke­lij­ker pro­gram­ma, het ver­ster­ken van de in­zet van de ZAS, het aan­pas­sen van de tria­ge, het aan­pas­sen van het scree­nings­in­ter­val, het toe­pas­sen van com­pu­ter-on­der­steund scree­nen en het zorg­dra­gen voor een ver­ant­woor­de in­stroom van HPV-ge­vac­ci­neer­de vrou­wen.

De­ze ont­wik­ke­lin­gen wor­den voor­be­reid en ge­ïm­ple­men­teerd van­uit twee pro­jec­ten; BM­HK23 (aan­be­ste­din­gen) en BM­HK3.0 (wij­zi­gin­gen pro­ces).

Wij zoe­ken op kor­te ter­mijn twee be­leids­me­de­wer­kers. Het zijn ver­ge­lijk­ba­re func­ties, waar­bij het ver­schil is dat de één meer aan de lo­pen­de pro­jec­ten BM­HK23 en BM­HK3.0 werkt, en de an­der meer aan de kant van het lo­pen­de be­vol­kings­on­der­zoek werkt. Je rap­por­teert tot aan de nieu­we or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur res­pec­tie­ve­lijk aan de voor­zit­ter OMC of aan de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK 3.0. Tij­dens de ge­sprek­ken gaan we hier ver­der op in en kun je een voor­keur uit­spre­ken.

Be­leids­me­de­wer­ker Be­vol­kings­on­der­zoek

32-36 uur per week

Als be­leids­me­de­wer­ker bouw je in­hou­de­lij­ke ex­per­ti­se op over het to­ta­le scree­nings­pro­ces en leert de aan­pak van de or­ga­ni­sa­tie ken­nen. Je ver­taalt ac­tu­e­le vraag­stuk­ken naar een plan­ma­ti­ge aan­pak. Je legt ver­ban­den tus­sen de ver­schil­len­de on­der­de­len, ge­ge­vens en ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en ver­taalt de­ze naar ad­vie­zen voor het te vol­gen be­leid, vaak ‘ge­voed’ door de ex­per­ti­se van de OMC le­den en/of de ex­perts om hen heen. Je schrijft be­leids­no­ti­ties, im­pact- en sce­na­rio ana­ly­ses, im­ple­men­ta­tie­plan­nen en on­der­de­len van de aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten en je draagt bij aan het op­stel­len van voort­gang­s­rap­por­ta­ges. Daar­naast neem je deel aan pro­ject-groe­pen of je leidt de­ze. Je mo­ni­tort re­le­van­te ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en in­for­meert het OMC daar­over. Je werkt de eer­ste ja­ren aan in­no­va­tie­pro­jec­ten en aan­be­ste­din­gen voor het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker. Je werkt toe naar bre­de­re in­zet­baar­heid voor an­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken in een la­ter sta­di­um. Je rap­por­teert aan de voor­zit­ter OMC of aan de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK3.0.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de aca­de­mi­sche op­lei­ding op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, ge­zond­heids­we­ten­schap­pen of daar­om­trent;
 • Mi­ni­maal 4 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring in het zorg­veld;
 • Er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken;
 • Aan­toon­ba­re vaar­dig­heid en er­va­ring in het schrif­te­lijk hel­der kun­nen ver­woor­den van com­plexe pro­ble­men;
 • Af­fi­ni­teit met com­plexe vraag­stuk­ken op het ge­bied van in­te­gra­le zorg;
 • Af­fi­ni­teit met het ana­ly­se­ren van da­ta en stuur­in­for­ma­tie en het hier­uit af­lei­den van ad­vie­zen;
 • Een pro­ac­tie­ve hou­ding en een re­sul­taat­ge­rich­te in­stel­ling;
 • Uit­ste­ken­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een pro­ac­tie­ve in­stel­ling;

Ove­rig

 • Het be­treft een lan­de­lij­ke func­tie met als func­ti­o­neel lei­ding­ge­ven­de de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK3.0 of de voor­zit­ter OMC;
 • Voor in­ter­ne kan­di­da­ten geldt dat je in dienst bij FSB komt of dat je in dienst in de re­gio blijft tot aan de nieu­we or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur, af­han­ke­lijk van je si­tu­a­tie.

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 32-36 uur per week;
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie met be­vlo­gen me­de­wer­kers, waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker;
 • Wij fa­ci­li­te­ren thuis­wer­ken in lijn met de gel­den­de RI­VM ad­vie­zen. Wer­ken van­uit de re­gio is mo­ge­lijk;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer).

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan