Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Be­leids­ad­vi­seur

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 9-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Per di­rect zijn wij op zoek naar een veel­zij­di­ge en zelf­stan­di­ge

Be­leids­ad­vi­seur

Als be­leids­ad­vi­seur werk je nauw sa­men met en rap­por­teer je aan de ma­na­ger pri­mair pro­ces be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Je ad­vi­seert het ma­na­ge­ment­team (MT) over ont­wik­ke­ling en im­ple­men­ta­tie van re­gi­o­naal be­leid. Ook on­der­steun en co­ör­di­neer je de be­leids­vor­ming, kri­ti­sche be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen, de com­mu­ni­ca­tie en de fol­low-up van ge­no­men be­slui­ten van het ma­na­ge­ment­team. Je legt ver­ban­den tus­sen de ver­schil­len­de on­der­de­len en ver­taalt de­ze naar ad­vie­zen voor de ma­na­gers. Je schrijft be­leids­no­ti­ties en je draagt bij aan het op­stel­len van het jaar­plan, voort­gang­s­rap­por­ta­ges en jaar­ver­slag en de com­mu­ni­ca­tie daar­over. Daar­naast neem je deel aan pro­jec­ten als par­ti­ci­pant of als pro­ject­lei­der. Je mo­ni­tort re­le­van­te ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en ver­an­de­rin­gen in wet- en re­gel­ge­ving en in­for­meert het MT daar­over.

Wij vra­gen

 • Een re­le­van­te op­lei­ding en ken­nis op mi­ni­maal HBO-ni­veau.
 • Mi­ni­maal vijf jaar aan­toon­ba­re er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie.
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met een fu­sie of groot ver­an­der­tra­ject.
 • Je hebt er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken
 • Je bent en­thou­si­ast en stress­be­sten­dig.
 • Je werkt ac­cu­raat, ana­ly­tisch en sys­te­ma­tisch.
 • Je be­schikt over door­zet­tings­ver­mo­gen en daad­kracht en je bent goed in staat om zelf­stan­dig te wer­ken.
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrif­te­lij­ke en mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Wij bie­den

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • die vol­op in ont­wik­ke­ling is.
 • Een func­tie van 32 uur per week, voor de duur van een jaar, met uit­zicht op ver­len­ging bij ge­ble­ken ge­schikt­heid.
 • Het maand­sa­la­ris is op ba­sis van FWG 60 (CAO-Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal € 3.322,- en maxi­maal € 4.798,- bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de CAO-Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.

Pro­ce­du­re

 • De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats in week 51 op woens­dag 16 de­cem­ber 2020.
 • De­ze wer­ving wordt ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit­ge­zet, waar­bij in­ter­ne kan­di­da­ten bij ge­lij­ke ge­schikt­heid voor­rang heb­ben op ex­ter­ne kan­di­da­ten.
 • Een as­sess­ment is on­der­deel van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan