Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf (nu nog re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de door­ont­wik­ke­ling van het op maat ge­maak­te IT-sys­teem en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Wij zijn op zoek naar een pro­ac­tie­ve en er­va­ren:

Ap­pli­ca­tie­be­heer­der (36 uur per week, stand­plaats Utrecht) die het een uit­da­ging vindt om het ap­pli­ca­tie­be­heer bin­nen de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken ver­der te pro­fes­si­o­na­li­se­ren.

Wat ga je als ap­pli­ca­tie­be­heer­der doen?

Als ap­pli­ca­tie­be­heer­der ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het be­he­ren en on­der­hou­den van de ap­pli­ca­ties. Daar­naast is het door ont­wik­ke­len, ver­be­te­ren en ver­nieu­wen van de op maat ge­maak­te ap­pli­ca­tie een be­lang­rij­ke taak. Je on­der­neemt, sa­men met je col­le­ga’s, tij­dig ac­tie zo­dat het ope­ra­ti­o­neel blij­ven van de ap­pli­ca­ties ge­waar­borgd is en con­form pro­ce­du­res nieu­we soft­wa­re­com­po­nen­ten, up­da­tes en pat­ches wor­den ge­test en ge­ïm­ple­men­teerd. Je be­oor­deelt en ver­taalt wij­zi­gings­voor­stel­len en stelt van­uit het ge­brui­ker­s­per­spec­tief ac­cep­ta­tie­cri­te­ria en -pro­ce­du­res vast voor nieu­we soft­wa­re­com­po­nen­ten. Je bent be­trok­ken bij het tes­ten van de wij­zi­gin­gen en stelt vast of ac­cep­ta­tie­cri­te­ria zijn ge­haald.

Dit is je team

Het team be­staat uit een Ser­vi­ce­desk van 3 per­so­nen, een groep ap­pli­ca­tie­be­heer­ders (6 per­so­nen) en een groep tech­nisch be­heer­ders (2 per­so­nen). De be­heer­ders wer­ken nauw sa­men met de be­heer­ders van de 5 (re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en de 3 be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De sa­men­wer­king met de ont­wik­ke­laars van het op maat ge­maakt IT-sys­teem is in­ten­sief. Je legt ver­ant­woor­ding af aan de Team­lei­der Be­heer en Ont­wik­ke­ling.

Wie ben jij?

 • een af­ge­ron­de re­le­van­te hbo-op­lei­ding
 • meer­de­re ja­ren er­va­ring met het in­rich­ten en be­he­ren van ap­pli­ca­ties in een zor­gom­ge­ving
 • je hebt mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring als be­heer­der, bij voor­keur in een zor­gom­ge­ving
 • je hebt ken­nis van en in­zicht in de sa­men­hang tus­sen de di­ver­se com­po­nen­ten van een ap­pli­ca­tie
 • je hebt er­va­ring met het for­mu­le­ren van wij­zi­gings­voor­stel­len, met het op­stel­len van test- en ac­cep­ta­tie cri­te­ria en het uit­voe­ren van ac­cep­ta­tie tes­ten
 • je kent de ITIL-pro­ces­sen
 • je bent be­kend met BISL en ASL
 • je bent be­kend met Lean wer­ken, Scrum teams en stand ups
 • je bent be­reid con­sig­na­tie dien­sten te ver­rich­ten
 • je be­heerst de Ne­der­land­se taal goed, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk.

Wat bie­den we jou?

 • een uit­da­gen­de en zelf­stan­di­ge func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • een werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor ei­gen ini­ti­a­tief.
 • een aan­stel­ling van 36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • werk­da­gen zijn in over­leg flexi­bel in te vul­len.
 • het kan­toor van FSB be­vindt zich in Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht. Daar­naast ben je be­reid af en toe op lo­ca­tie bij de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties te wer­ken. Ge­zien de lig­ging van de kan­to­ren wordt rei­zen met het open­baar ver­voer ge­sti­mu­leerd.
 • een jaar­sa­la­ris op ba­sis van FWG 50 (cao Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal € 2.453,- en maxi­maal € 3.664,- per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week be­draagt, ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­geld en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring;
 • goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een sport­ver­goe­ding, kor­ting op zorg­ver­ze­ke­rin­gen en een ein­de­jaars­uit­ke­ring.
Solliciteer direct

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan